Μεταφορές & Πληρωμές

Η επιλογή 'Μεταφορές & Πληρωμές' παρέχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης μεταφορών και πληρωμών καθώς και γενικές πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές σας.


 

> Μεταφορές

> Πολλαπλές Μεταφορές

> Έμβασμα

> Πληρωμές Οργανισμών/Εταιρειών

> Μαζικές Πληρωμές

> Προειδοποιήσεις για Μεταφορά

> Πάγιες Εντολές Πληρωμής

> Πάγιες Εντολές Μεταφοράς

> e-shop

> Δωρεές

> Μισθοδοσία

> Συναλλαγές για Έγκριση