Δημιουργούμε ένα βιώσιμο μέλλον

Η Τράπεζα Κύπρου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να ηγηθούμε των προσπαθειών για τη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας, χρηματοδοτώντας για την επίτευξη του μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα και επιτυγχάνοντας ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στις δικές μας δραστηριότητες. Έχουμε αναλάβει έναν πολυδιάστατο ρόλο: να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στην κοινωνική προσφορά και τη βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση από τη μια πλευρά και να μειώσουμε το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και να συνεργαστούμε με τους πελάτες μας για να υποστηρίξουμε τη μετάβασή τους σε χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, από την άλλη.

Στόχοι ESG

 • Η Τράπεζα έχει υπολογίσει το δικό της αποτύπωμα άνθρακα για το 2021 υλοποιεί μια σειρά από ενέργειες προκειμένου να καταστεί ουδέτερη ως προς τον άνθρακα μέχρι το 2030.

 • Η Τράπεζα αποφάσισε να ευθυγραμμιστεί με τον στόχο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Κυπριακή Κυβέρνηση για τον στόχο Καθαρού Μηδενικού Ισοζυγίου μέχρι το 2050. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση των εκπομπών κατηγορίας (Scope) 3 μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού της (δηλ. τρίτων παρόχων) και των χρηματοδοτικών της δραστηριοτήτων, γεγονός που συνεπάγεται επίσης την ευθυγράμμιση και τη δέσμευση των πελατών της προς αυτόν τον στόχο.

 • Απεικονίζει τον βαθμό ευθυγράμμισης με την Ταξινομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δηλ. δείχνει το ποσοστό του μεριδίου των στοιχείων ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος που χρηματοδοτούν και επενδύονται σε οικονομικές δραστηριότητες ευθυγραμμισμένες με την Ταξινομία της ΕΕ, ως μέρος του συνόλου των καλυπτόμενων στοιχείων ενεργητικού, όπως αυτά συνάδουν με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού. Η δημοσιοποίηση του Δείκτη Πράσινων στοιχείων ενεργητικού καθίσταται υποχρεωτική τον Ιανουάριο του 2024 για την περίοδο που λήγει τον Δεκέμβριο του 2023.

 • Σύμφωνα με τον Δείκτη Πράσινων στοιχείων ενεργητικού, ο αριθμητής αποτελείται από ενυπόθηκα δάνεια που χρησιμοποιούνται μόνο για δραστηριότητες Βιώσιμης Ανάπτυξης οι οποίες σχετίζονται με την κατασκευή νέων κτηρίων και την ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων, ενώ ο παρονομαστής περιλαμβάνει όλα τα ενυπόθηκα δάνεια. Η Τράπεζα θα παρακολουθεί την πρόοδό της ως προς αυτόν τον στόχο.

 • Η Τράπεζα δεσμεύεται να διασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών στα Ανώτερα Διευθυντικά επίπεδα που ορίζονται ως η Εκτελεστική Επιτροπή (ExCo) και η Ανώτερη Διευθυντική Ομάδα (Senior Management).

  • 27% γυναίκες στις 30 Σεπτεμβρίου 2022
  • 40% γυναίκες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτέμβριου 2022
  • 39% των βασικών θέσεων στην Ανώτερη Διευθυντική Ομάδα καλύπτονταν από γυναίκες στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 

Οι δεσμεύσεις μας