Σπίτι
Αυτοκίνητο
Προσωπικές Ανάγκες
Ανακαίνιση
Εξοχικό

Σπίτι

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος για το πρώτο σας σπίτι.

Συνεισφορά

Διάρκεια

years
Μήνες

Ποσό

Ενδεικτικό αποτέλεσμα

Αριθμός δόσεων που θα καταβάλετε
Το ποσό των ίσων δόσεων που θα πληρώνετε κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το σύνολο των τόκων που θα πληρώσετε καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησής σας
*Ενδεικτικά

Αυτοκίνητο

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος για το νέο σας αυτοκίνητο.

Είδος αυτοκινήτου

Είδος επιτοκίου

Συνεισφορά

Διάρκεια

years
Μήνες

Ποσό

Ενδεικτικό αποτέλεσμα

Αριθμός δόσεων που θα καταβάλετε
Το ποσό των ίσων δόσεων που θα πληρώνετε κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το σύνολο των τόκων που θα πληρώσετε καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησής σας
*Ενδεικτικά

Προσωπικές ανάγκες

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος του δανείου σας για κάλυψη κάθε οικονομικής σας ανάγκης.

Είδος εξασφάλισης

Διάρκεια

years
Μήνες

Ποσό

Ενδεικτικό αποτέλεσμα

Αριθμός δόσεων που θα καταβάλετε
Το ποσό των ίσων δόσεων που θα πληρώνετε κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το σύνολο των τόκων που θα πληρώσετε καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησής σας
*Ενδεικτικά

Ανακαίνιση

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος για την ανακαίνιση της οικίας σας.

Συνεισφορά

Διάρκεια

years
Μήνες

Ποσό

Ενδεικτικό αποτέλεσμα

Αριθμός δόσεων που θα καταβάλετε
Το ποσό των ίσων δόσεων που θα πληρώνετε κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το σύνολο των τόκων που θα πληρώσετε καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησής σας
*Ενδεικτικά

Εξοχικό

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση, συνολικό τόκο και κόστος για το εξοχικό σας

Συνεισφορά

Διάρκεια

years
Μήνες

Ποσό

Ενδεικτικό αποτέλεσμα

Αριθμός δόσεων που θα καταβάλετε
Το ποσό των ίσων δόσεων που θα πληρώνετε κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το σύνολο των τόκων που θα πληρώσετε καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας
Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την πλήρη εξόφληση της χρηματοδότησής σας
*Ενδεικτικά
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Πίνακας Επιτοκίων

Αυτό το εργαλείο παρέχεται «ως έχει» και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του. Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (στο εξής «ΤΚ») καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και/ή πληροφοριών που παρέχονται. Παρόλα αυτά, τέτοια αποτελέσματα και/ή τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς καθοδήγησης μόνο και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν αρμόδιες/εξειδικευμένες συμβουλές αλλά ούτε πρέπει να ληφθούν ή να τους γίνει επίκληση ως αν να ήταν οικονομικές ή επαγγελματικές συμβουλές. Στις περιπτώσεις όπου οι χρήστες του εργαλείου αυτού το κρίνουν κατάλληλο ή σκόπιμο, θα πρέπει να ζητήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή επί του θέματος. 

Η «ΤΚ» δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρητές ή σιωπηρές/εξυπακουόμενες παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, χρησιμότητα ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών, υπολογισμών ή αποτελεσμάτων τα οποία παρέχονται και/ή παράγονται από τη χρήση αυτού του εργαλείου. Περαιτέρω, η «ΤΚ» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απόφαση παρθεί από τον χρήστη βάσει αυτών των πληροφοριών, υπολογισμών ή αποτελεσμάτων. Συνεπώς, ο χρήστης του παρόντος εργαλείου αποποιείται όλων των πιθανών δικαιωμάτων του σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία εναντίον της «ΤΚ» η οποία μπορεί να προκύψει από οικονομική ζημιά ή άλλη ζημιά/βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο και εάν επισυμβεί ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται και/ή παράγονται με βάση το εργαλείο. 

Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο Δίκαιο, ούτε η «ΤΚ» ούτε οποιοδήποτε μέλος/εταιρεία του Συγκροτήματος της «ΤΚ» αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, δαπάνη ή απαίτηση που μπορεί να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με αυτό το εργαλείο ή χρήση ή κατάχρηση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος εργαλείου ή του περιεχομένου του ή οποιοδήποτε μέρος αυτού ή οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε παράλειψη οποιουδήποτε χρήστη του εργαλείου με βάση ή σε σχέση με το περιεχόμενο αυτού του εργαλείου. Η «ΤΚ» και όλα τα μέλη/εταιρείες του Συγκροτήματος της «ΤΚ» ρητά αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη και/ή παραλείψεις σχετικά με τα αποτελέσματα ή πληροφορίες τα οποία παρέχονται από την χρήση του εν λόγω εργαλείου. 

Κάθε δικαίωμα, απαλλαγή από ευθύνη, περιορισμός ευθύνης, υπεράσπιση και ασυλία οποιασδήποτε φύσης που ισχύουν για την «ΤΚ» ή στην οποία η «ΤΚ» δικαιούται, δυνάμει της παρούσας «Σημαντικής Σημείωσης», θα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμη και να εκτείνεται για την προστασία κάθε άλλου μέλους/εταιρείας του Συγκροτήματος της «ΤΚ» και κάθε διευθυντή, αξιωματούχου, υπαλλήλου και αντιπροσώπου της «ΤΚ» ή άλλων μελών/εταιρειών του Συγκροτήματος της «ΤΚ» που ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.