Επικαιροποίηση στοιχείων πελατών

Ενημερωτικό δελτίο  για την υποχρέωση επικαιροποίησης στοιχείων των πελατών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 188(Ι)/2007 για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας καθώς και της 5η Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,  όπως εκάστοτε τροποποιούνται.