Δάνεια ΕΤΕπ

Η Τράπεζα Κύπρου, ανταποκρινόμενη στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας, έχει ανανεώσει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETEπ). Το παρεχόμενο Σχέδιο χρηματοδότησης αφορά στην ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων σε θέσεις εργασίας. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί με ευνοϊκούς όρους στις κυπριακές επιχειρήσεις ανέρχεται σε €100εκ. Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στον λειτουργό εξυπηρέτησης τους ή σε περίπτωση νέων πελάτων, σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.
 • Εργοδοτούν λιγότερο από 3000 υπαλλήλους σε επίπεδο ομίλου.

Σκοποί χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση επενδύσεων, κεφαλαίου κίνησης και εξόδων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ως ακολούθως:

 • Αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού για ίδια χρήση, εκτός από αγορά γης, (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου θεωρείται απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της επένδυσης, π.χ. αγορά γης για ανέγερση γραφείων).
 • Μεσοπρόθεσμες/ Μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
 • Επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:
 • Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, αμοιβές, ακάθαρτοι μισθοί άμεσα συνδεδεμένοι με την έρευνα, την ανάπτυξη και τα στοιχεία ανανέωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Η δημιουργία δικτύων διανομής στην εγχώρια αγορά ή σε άλλες αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και/ή εμπορικής επωνυμίας, λειτουργικά και εργατικά κόστη).
 • Δεν χρηματοδοτείται ο ΦΠΑ ή άλλες οφειλές προς το κράτος.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα με εξαίρεση τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού της αστυνομίας ή υποδομών και εφοδιασμός ή υποδομή που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες ή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή στη διευκόλυνση της χρήσης των τυχερών παιχνιδιών ή συναφή εξοπλισμό.
 • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση καπνού ή διανομή εξειδικευμένων προϊόντων καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση καπνού.
 • Δραστηριότητες που αφορούν χρήση ζωντανών ζώων για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στον βαθμό που η συμμόρφωση με τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς» δεν μπορεί να εγγυηθεί.
 • Δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και οι οποίες δεν αντισταθμίζονται και/ή δεν αποζημιώνονται.
 • Δραστηριότητες που θεωρούνται ηθικά και δεοντολογικά αμφιλεγόμενες ή που απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο (π.χ.έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση).
 • H αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (intangible assets) η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ή να επιβάλει μια δυνατή θέση στην αγορά για τον Δικαιούχο (δηλαδή μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 20% της σχετικής αγοράς), η αγορά αδειών ή δικαιωμάτων για εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
 • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά αγορά και ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας με σκοπό την επένδυση
 • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά χρηματοοικονομικές συναλλαγές (π.χ. αγορά μετοχών ή άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος).
 • Εξαιρούνται επίσης, οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies) καθώς και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing companies).

Ποσό δανείου: €150.000 - €5εκ.

Νόμισμα: Ευρώ

Διάρκεια δανείου: 2 – 12 χρόνια

Όροι χρηματοδότησης

 • Προνομιακό επιτόκιο [1]
 • Μακρόχρονη περίοδος αποπληρωμής
 • Περίοδος χάριτος αποπληρωμής στο κεφάλαιο μέχρι 2 χρόνια
 • Ευνοϊκότερο επιτόκιο μειωμένο κατά 0.5% σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια «Θέσεις εργασίας σε νέους» [2]
 • Η τιμολόγηση καθορίζεται ανάλογα με το ρίσκο του πελάτη

Εξασφαλίσεις:

Ελάχιστο ποσό εξασφάλισης 30% επί του αιτούμενου δανείου

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Επισκεφθείτε τον Λειτουργό Εξυπηρέτησής σας
 • Αν είστε νέος πελάτης μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων επιθυμείτε.  
 • Όταν υποβληθεί η αίτησή σας θα πρέπει να αναμένετε την απάντηση της Τράπεζας και κατόπιν, εφόσον εγκριθείτε για χρηματοδότηση, θα επισκεφθείτε εκ νέου το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων για υπογραφή συμβολαίων.

Σημειώσεις:

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση για χρηματοδότηση εάν δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της και  να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους πιο πάνω όρους.

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που επωφελείται η εταιρεία από το εν λόγω χαμηλότοκο δάνειο πρέπει να εμπίπτει στα επιτρεπόμενα όρια  που καθορίζονται από το Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων.  Επίσης εταιρείες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άλλη κρατική ή εθνική χορηγία για συγκεκριμένο έργο, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ίδιο έργο με τα εν λόγω δάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Βusiness Centers & Corporate Centers).

[1] Τα επιτόκια θα αναθεωρούνται για νέα δάνεια δεδομένων των συνθηκών αγοράς.

[2] Για να συμμετέχει η Δικαιούχος επιχείρηση στο εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Ο Δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι έχει προσλάβει τους τελευταίους 6 μήνες τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο, 15-27 χρονών (5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) στους επόμενους 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας του Δανείου με την Τράπεζα Κύπρου και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργοοδοτεί τα νεαρά άτομα για τουλάχιστον 1 έτος ή/και
 • Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών, έχει προχωρήσει σε επαγγελματική κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο (5 για MidCaps) ή στους επόμενους 6 μήνες σχεδιάζει να παράσχει επαγγελματική κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο (5 για MidCaps), από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας του Δανείου με την Τράπεζα Κύπρου. Η εκπαίδευση / πρακτική έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών και επιβεβαιώνεται με ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνική σχολή, πανεπιστήμιο ή δημόσιο οργανισμό απασχόλησης ή / και με επιστολή υπογεγραμμένη από ένα από τα εν λόγω ιδρύματα ή / και αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης. του δικαιούχου.
 • Τους τελευταίους 6 μήνες έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας ενός μη-κυβερνητικού οργανισμού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σχεδιάζει να συμμετάσχει σε τέτοιο πρόγραμμα κατά τους προσεχείς 6 μήνες.

Από τους δικαιούχους που πληρούν ένα από τα πιο πάνω κριτήρια, η Τράπεζα Κύπρου θα ζητήσει να υπογράψουν την «Επιβεβαίωση Επιλεξιμότητας για τις Θέσεις Εργασίας για Νέους».     

                                                                                                                         

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.