Ανακοινώσεις πλειστηριασμών


Ανακοινώσεις πλειστηριασμών στα πλαίσια του μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου αρ.9 του 1965.

Σχετικές ανακοινώσεις:

 

 

 

   Τι πληροφορίες / έγγραφα θα πρέπει να φέρει πρόσωπο το οποίο θα πλειοδοτήσει σε πλειστηριασμό

  Φυσικά πρόσωπα (όπου εφαρμόζεται):

 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατηρίου του πληρεξούσιου αντιπροσώπου που ενεργεί επ 'ονόματι του άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Πρωτότυπο πληρεξούσιο έγγραφο του δικαιούχου.

 Νομικά πρόσωπα:

 • Αντίγραφο της ταυτότητας ή διαβατηρίου του προσώπου που ενεργεί επ 'ονόματι του νομικού προσώπου.
 • Πιστόν αντίγραφο της σύστασης εταιρείας, πιστοποιητικό διευθυντών / μετόχων και πιστοποιητικό διεύθυνσης εταιρείας μικρότερο του 1ος μήνα.
 • Πρακτικά Διοικητικού  Συμβουλίου που εξουσιοδοτούν τον αντιπρόσωπο να υποβάλλει προσφορά στη δημοπρασία εκτός αν η εταιρεία έχει μόνο ένα (1) Διευθυντή ο οποίος δικαιούται να πλειοδοτεί χωρίς πρακτικό.

 Ο ενυπόθηκος δανειστής ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για σκοπούς ολοκλήρωσης της πώλησης.

 Σημειώνεται ότι το ενυπόθηκο ακίνητο δεν επιτρέπεται να πωληθεί:

 

 • Σε πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατόν (2%) του μετοχικού κεφαλαίου του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος ή του αδειοδοτημένου χρηματοδοτικού ιδρύματος ή είναι συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή σε αντιπρόσωπο του ή σε σύζυγο του ή σε γονέα του ή σε κατιόντα αυτού μέχρι τρίτου βαθμού ή σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, εργαζόμενο του ενυπόθηκου δανειστή
 • σε οποιοδήποτε λειτουργό, διευθυντή, αντιπρόσωπο ή συγγενή μέχρι τετάρτου βαθμού του δημοπράτη
 • στους εκτιμητές που ετοίμασαν την έκθεση εκτίμησης του ακινήτου και στους συγγενείς αυτών μέχρι τετάρτου βαθμού συγγένειας

 Ενέργειες μετά τον πλειστηριασμό

 Ο προσφοροδότης με την υψηλότερη προσφορά υποχρεούται  όπως προβεί σε άμεση πληρωμή ποσού, όχι μικρότερη του είκοσι τοις εκατό (20%) της τιμής που κατακυρώθηκε το ακίνητο. Το ποσό αυτό καταβάλλεται άμεσα στον δημοπράτη με την ολοκλήρωση της δημοπρασίας.

 • Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειστή εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς του.
 • Μαζί με την πιο πάνω προκαταβολή, καταβάλλονται τα μεταβιβαστικά έξοδα (8% επί του ποσού πώλησης που υπερβαίνει τις €350.000, ανά ιδιοκτήτη στο παρών στάδιο μειωμένα κατά 50%), τα τέλη εγγραφής (€10 ανά αίτηση) και τα έξοδα έκδοσης τίτλου (€5 ανά τίτλο).
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο υπόκειται σε Φ.Π.Α. αυτό καταβάλλεται από τον αγοραστή στον ενυπόθηκο δανειστή εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία του πλειστηριασμού. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης, είναι επιπλέον ποσό.   

 Οι πληρωμές των πιο πάνω ποσών γίνονται με επιταγές (τραπεζικές ή/και προσωπικές από εγχώρια Πιστωτικά Ιδρύματα).

 Πρόσθετες πληροφορίες

Για απορίες / διευκρινίσεις παρακαλούμε αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22-126845 ή 22-126842.

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.