Αποδεκτό Αντισυμβαλλόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα από Ευρωπαϊκή Κεντρική ΤράπεζαΗ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι έχει αποκατασταθεί ως αποδεκτό αντισυμβαλλόμενο πιστωτικό ίδρυμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για πράξεις νομισματικής πολιτικής. Η αποκατάσταση είναι σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα* (μετατροπή καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια) και την έξοδο της από το καθεστώς εξυγίανσης**.

Ο συνδυασμός της αποκατάστασης του αντισυμβαλλόμενου καθεστώτος και της έγκρισης στις αρχές Ιουλίου για τη χρήση των ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και ομολόγων εγγυημένων από αυτή, θα οδηγήσει σε μείωση του δανεισμού μέσω του μηχανισμού παροχής έκτακτης ρευστότητας (ELA), καθώς η Τράπεζα θα μπορεί να χρηματοδοτείται απευθείας από την ΕΚΤ μέσω πράξεων νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, η άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ θα γίνεται με ευνοϊκότερους όρους, δηλαδή στο επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης που ανέρχεται σε 0,5%.

 

* Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013.
** Με βάση τις πρόνοιες του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013.