Συνολική Προσφορά Υπηρεσιών


Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Τράπεζας Κύπρου 

  • Ιδιωτική Τραπεζική (Private Banking): Ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών, πιστωτικών και επενδυτικών υπηρεσιών (υπηρεσίες εκτέλεσης συναλλαγών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων) σε πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας και στις οικογένειές τους, τόσο κυπριακής όσο και ξένης υπηκοότητας.
  • Θεσμική Διαχείριση Κεφαλαίων: Επενδυτικές υπηρεσίες σε θεσμικούς πελάτες, όπως είναι τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα ταμεία προνοίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι κυβερνητικοί οργανισμοί, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες, άλλες επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, καθώς και Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΕΕ/ΟΣΕΚΑ).
  • Θεματοφυλακή: Διεθνείς υπηρεσίες θεματοφυλακής στους πελάτες της Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών και θεσμικών πελατών), καθώς και σε κεφάλαια τρίτων (π.χ. καθήκοντα εποπτείας, παρακολούθηση μετρητών και φύλαξη τίτλων αξιών).
  • Treasury Sales: Τίτλοι/Αξίες σταθερού εισοδήματος, Ξένο Συνάλλαγμα & Εμπορεύματα, Λύσεις Διαχείρισης Κινδύνου και Δομημένα Προϊόντα για εταιρείες, ιδιώτες πελάτες και άλλους θεσμικούς επενδυτές.

Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της εταιρείας Διαχείρισης Κεφαλαίων της Τράπεζας Κύπρου BOC Asset Management), αρ. άδειας λειτουργίας ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Κύπρου.

  • Διαχείριση Κεφαλαίων: Επενδυτικές υπηρεσίες (συμβουλευτικής και διακριτικής φύσης) για θεσμικούς πελάτες, ιδιώτες πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, φυσικά πρόσωπα και άλλες επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων
  • Διαχείριση και φύλαξη μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)
  • Διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ)
  • Υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια άλλων διαχειριστών (fund hosting services)

Η Διαχείριση Κεφαλαίων της Τράπεζας Κύπρου (BOCAM) είναι εταιρεία διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Η BOCAM είναι η πρώτη Εταιρεία Διαχείρισης Κεφαλαίων στην Κύπρο που συστήνεται και εγκρίνεται με  την υποστήριξη τραπεζικού ιδρύματος.

Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Κυπριακού Οργανισμού  Επενδύσεων και Αξιών (CISCO), μία Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ - αρ. άδειας λειτουργίας 003/03), η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και είναι θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Τράπεζα Κύπρου.

  • Επενδυτική Τραπεζική (Investment Banking): Εξειδικευμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών Κεφαλαιακών Αγορών, Χρηματοδότησης Έργων, Εταιρικής Χρηματοδότησης, Συγχωνεύσεων και Αγορών, διάρθρωσης κεφαλαίων, καθώς και λύσεων αδειοδότησης σε εταιρείες, οργανισμούς και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων.
  • Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες (Brokerage): Προσφέρει σε ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες, τοπικές και διεθνείς χρηματιστηριακές υπηρεσίες για πράξεις σε Χρηματοοικονομικές Αξίες αλλά και για ανταλλαγή εμπορικών προϊόντων (στη τοπική αγορά μέσω άμεσης πρόσβασης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και σε διεθνή αγορές  μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων).

Our Comprehensive Solution for Funds

 

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.