Παράγωγα


Τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά συμβόλαια των οποίων η αξία προκύπτει από την αξία ενός άλλου υποκείμενου προϊόντος. Συνήθως τα συγκεκριμένα υποκείμενα προϊόντα είναι άλλοι εμπορεύσιμοι τίτλοι, χρηματιστηριακοί δείκτες ή τιμές. Τα παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για επενδυτικούς σκοπούς όσο και για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου.

Ορισμένα παράγωγα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε διεθνή χρηματιστήρια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των συναλλαγών τους πραγματοποιείται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά. Τα πιο κοινά  παράγωγα αφορούν συμβάσεις, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγής. Ωστόσο, στην αγορά υπάρχει πληθώρα παράγωγων προϊόντων, τα οποία αποτελούν που περιέχει παραλλαγές των προαναφερόμενων συμβάσεων, καθώς και άλλα πιο πολύπλοκα και εξωτικά προϊόντα.

Προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων η οποία περιλαμβάνει:

Διαπραγματεύσιμα Παράγωγα:

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης επί μετοχών, δεικτών, τιμών και εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται σε μεγάλα χρηματιστήρια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα:

Αφορούν εξατομικευμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και περιλαμβάνουν  Προθεσμιακά Συμβόλαια, Δικαιώματα Προαίρεσης και Συμβάσεις Ανταλλαγής σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, όπως ξένα συναλλάγματα, μετοχές, επιτόκια και εμπορεύματα.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.