Υπηρεσίες Θεματοφυλακής προς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων


Προσφέρουμε υπηρεσίες θεματοφυλακής για Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οι υπηρεσίες Θεματοφυλακής περιλαμβάνουν:

  • Παρακολούθηση των ρευστών διαθεσίμων, που περιλαμβάνει τακτική παρακολούθηση όλων των ταμειακών ροών και ανάλυση των σημαντικότερων εξ’ αυτών, σύμφωνα με την δραστηριότητα του επενδυτικού οργανισμού.
  • Φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό καθεστώς θεματοφυλακής, καθώς και άλλων μη κινητών αξιών μέσω της επιβεβαίωσης της ιδιοκτησίας τους στην κάθε επενδυτική αγορά ξεχωριστά.

Εποπτεία της λειτουργίας του επενδυτικού οργανισμού. Διασφάλιση της συμμόρφωσης των διαδικασιών σχετικά με την εγγραφή και εξόφληση των μετοχών/μεριδίων με το ισχύον εθνικό δίκαιο και τα καταστατικά έγγραφα.  Παρακολούθηση της συμμόρφωσης του οργανισμού με τους επενδυτικούς περιορισμούς και τα όρια μόχλευσης.  Διασφάλιση ότι ο υπολογισμός του καθαρού εισοδήματος διατίθεται σύμφωνα με τον κανονισμό και τα καταστατικά έγγραφα του οργανισμού και το ισχύον εθνικό δίκαιο

Η προσφορά μας

  • Σε συνεργασία μαζί σας, αναλύουμε και κατανοούμε τη φύση, τη δραστηριότητα και τη σύσταση του επενδυτικού οργανισμού σας, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε το μοντέλο εξυπηρέτησης και συνεργασίας που ταιριάζει στη δική σας περίπτωση.
  • Πρακτική προσέγγιση στη συνεργασία με το διαχειριστή του Επενδυτικού Οργανισμού και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών.
  • Άμεση ανταπόκριση από την ομάδα  εξυπηρέτησης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα εξυπηρέτησης προσθέτοντας αξία στην συνεργασία.
  • Αδιαπραγμάτευτη εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα στη διαχείριση πληροφοριών του Οργανισμού.
  • Διαφάνεια στην ανάλυση της αμοιβής μας.
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.