Ταμείο Επιχειρηματικότητας - CYPEF


Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει νέα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund - EIF) μέσω του οποίου δίδεται η δυνατότητα στην Τράπεζα Κύπρου να διαθέσει επιπρόσθετο ποσό €60 εκατομμυρίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), αυξάνοντας το συνολικό ποσό σε €120 εκ.  

Το χρηματοοικονομικό προϊόν, υπό την ονομασία «CyprusEntrepreneurshipFund – Co-financedLoan» (CYPEF), υλοποιείται με τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Όπως προνοεί το Σχέδιο, τα δάνεια CYPEF συγχρηματοδοτούνται από την Τράπεζα Κύπρου και την Κυπριακή Δημοκρατία και παραχωρούνται με ευνοϊκούς όρους σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για ποσά μέχρι €1,500,000. Σκοπός του Σχεδίου είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις  σε θέματα επέκτασης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης.

Τα νέα δάνεια προσφέρονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους όσον αφορά στη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις και την τιμολόγηση.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για το συγχρηματοδοτικό προϊόν CYPEF

Δικαιούχοι

  • Υφιστάμενοι / νέοι πελάτες.
  • Eταιρείες και αυτοεργοδοτούμενοι που έχουν ιδρυθεί, εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο.
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 250 άτομα προσωπικό και με κύκλο εργασιών μικρότερο των €50εκ. ή σύνολο ενεργητικού (βάσει οικονομικών καταστάσεων) μικρότερο των  €43 εκ.

Χαρακτηριστικά Σχεδίου

Ποσό δανείου: Μέγιστο ποσό: €1.5εκ

Ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής: 24 μήνες

Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής: 144 μήνες

Περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή κεφαλαίου μέχρι 2 χρόνια

Μηνιαία αποπληρωμή

Νόμισμα: Eυρώ

Τιμολόγηση / Εξασφαλίσεις 

H τιμολόγηση των εν λόγω δανείων κυμαίνεται:

  • 3m EURIBOR + 2,875% και 3m EURIBOR + 3,375%
  • Απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις όπως προνοεί η εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας.
  • Ισχύουν τα έξοδα και προμήθειες όπως προνοεί ο εκάστοτε τιμοκατάλογος της Τράπεζας.

Σκοπός

Γενικός σκοπός είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων, αναγκών κεφαλαίου κίνησης και εξόδων που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ως ακολούθως: 

  • Η αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού για ίδια χρήση, εκτός από αγορά γης, (εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρείται απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της επένδυσης, π.χ. αγορά γης για ανέγερση γραφείων)
  • Μεσοπρόθεσμες / Μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης
  • Επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

- Το κόστος ανάπτυξης, σχεδιασμού και χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου

- Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, αμοιβές, ακαθάριστοι μισθοί άμεσα συνδεδεμένοι με την έρευνα, την ανάπτυξη και τα στοιχεία ανανέωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας

- Η δημιουργία δικτύων διανομής στην εγχώρια αγορά ή σε άλλες αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και/ή εμπορικής επωνυμίας, λειτουργικά και εργατικά κόστη).

  • Χρηματοδότηση για την αλλαγή γενιάς στην επιχείρηση κάτω από προϋποθέσεις.

Σημείωση:

«Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται στο πλαίσιο των εργασιών του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου («ΤΕΚ»), που ιδρύθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Το ΤΕΚ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕπ (ΕΙΒ) και τα υποκείμενα δάνεια επωφελούνται από ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο χρηματοδοτικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης. Το εν λόγω δάνειο ικανοποιεί όλα τα κριτήρια εκλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.»

Με τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ομίλου της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.