Κόστη και Συναφείς Επιβαρύνσεις


Την 3η Ιανουάριου 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα πανευρωπαϊκη νομοθεσία/οδηγία MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II).

Προστασία Επενδυτών - Κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις

Σύμφωνα με την MiFID II, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ («ΤΚ», η «Τράπεζα», «εμείς», «εμάς», «μας»  ανάλογα με την περίπτωση), έχει την υποχρέωση να παρέχει σε εσάς (ο/η «Πελάτης», «εσείς», «σας» ανάλογα με την περίπτωση), με σαφή και κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με την Τράπεζα και τις υπηρεσίες της, τα χρηματοοικονομικά μέσα και τις προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές, τους τόπους εκτέλεσης και όλο το κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις εγκαίρως πριν την παροχή των υπηρεσιών. Αυτό γίνεται προκειμένου να γνωρίζετε το σύνολο του κόστους και των συναφών επιβαρύνσεων που θα προκύψουν, και να μπορέσετε να αξιολογήσετε αυτές τις πληροφορίες και να τις συγκρίνετε με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα και επενδυτικές υπηρεσίες, σε συνάρτηση με τις πληροφορίες που σας παρέχονται στη Συμφωνία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η «Συμφωνία») και/ή στο Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφοριών MiFID (το «Πακέτο Πληροφόρησης») καθώς και στο "Product Governance and Costs and Associated Charges Information" pack.

Θα σας γνωστοποιούντε δύο είδη πληροφόρησης σχετικά με το κόστος και τις συναφείς επιβαρύνσεις:

  • Εκ των προτέρων (‘ex-ante’ δηλ. πριν τη συναλλαγή) πληροφόρηση για το συνολικό αναμενόμενο κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις σχετικά με την επενδυτική υπηρεσία και το χρηματοοικονομικό μέσο.
  • Εκ των υστέρων (‘ex-post’ δηλ. μετά τη συναλλαγή) πληροφόρηση για το συνολικό πραγματικό κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις σχετικά με την επενδυτική υπηρεσία και τα χρηματοοικονομικά μέσα, που θα σας παρέχεται ετησίως.

Όλο το κόστος και οι συναφείς επιβαρύνσεις αποτελούν μέρος του ποσού που θα σας γνωστοποιείται, το οποίο θα διαχωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες:

  • Κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα (το «Κόστος Χρηματοοικονομικών Μέσων» ή «Product Costs»). Αυτό θεωρείται γενικά το κόστος που σχετίζεται με την δημιουργία και διαχείριση του ίδιου του χρηματοοικονομικού μέσου.
  • Κόστος και συναφείς επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και παρεπόμενων υπηρεσιών  (το «Κόστος Υπηρεσιών» ή «Service Costs»). Αυτό θεωρείται γενικά το κόστος που σχετίζεται με την δημιουργία και διατήρηση μιας επένδυσης σε χρηματοικονομικά μέσα που μπορεί να χρεωθεί είτε από την Τράπεζα είτε από τρίτους.

Για την κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες, θα σας παρουσιάζουμε χωριστά στοιχεία που θα περιλαμβάνουν:

  • Έξοδα εισόδου (entry costs) που αφορούν έξοδα μίας φοράς (one-off), έκτακτα (incidental), συναλλαγής (transaction) και παρεπόμενων υπηρεσιών (ancillary services), στην αγορά ενός χρηματοοικονομικού μέσου.
  • Έξοδα λειτουργίας (running costs) που αφορούν τρέχοντα έξοδα  (running), έκτακτα (incidental), συναλλαγής (transaction) και παρεπόμενων υπηρεσιών (ancillary services).
  • Έξοδα εξόδου (exit costs) που αφορούν έξοδα μίας φοράς (one-off), έκτακτα (incidental), συναλλαγής (transaction) και παρεπόμενων υπηρεσιών (ancillary services) στην πώληση ενός χρηματοοικονομικού μέσου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα και τις χρεώσεις καθώς και παραδείγματα για τον τρόπο εφαρμογής τους σε διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα, αυτά συμπεριλαμβάνονται στο "Product Governance and Costs and Associated Charges Information" pack.