Παρακράτηση εισφοράς για το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)

Σύμφωνα με τον περί  Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο του 2001 (N. 89(I)/2001, ως έχει τροποποιηθεί), η Τράπεζα Κύπρου (όπως και άλλα πρόσωπα τα οποία καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία) υποχρεούται όπως, από την 01/03/2019, παρακρατεί τη σχετική εισφορά για σκοπούς του ΓεΣΥ από τους τόκους και τα μερίσματα που καταβάλλει και από τα ενοίκια που πληρώνει σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Κύπρου.

Σημειώνεται ότι, η Τράπεζα Κύπρου υποχρεούται να παρακρατεί εισφορά για σκοπούς του ΓεΣΥ και στις περιπτώσεις που πληρώνει ενοίκιο σε φυσικά πρόσωπα μη φορολογικούς κάτοικους Κύπρου. Ο όρος «φορολογικός κάτοικος Κύπρου» και ο όρος «μη φορολογικός κάτοικος Κύπρου» ερμηνεύονται σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002 (Ν118(Ι)/2002).

Οι προαναφερθείσες εισφορές θα υπολογίζονται με ποσοστό 1.70% επί του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων, τόκων και ενοικίων. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε 2.65% από την 01/03/2020.

Η εισφορά που θα παρακρατείται θα καταβάλλεται από την Τράπεζα Κύπρου στον Έφορο Φορολογίας. Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε εισφορά η οποία θα παρακρατηθεί, θεωρείται ως εισφορά που επιβλήθηκε στο φυσικό πρόσωπο από το οποίο απαιτείται και δύναται να ανακτηθεί από αυτό υπό προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της παρακράτησης εισφοράς προς το ΓεΣΥ, ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου για επιβεβαίωση της φορολογικής του κατοικίας και επιστροφή της εισφοράς που τυχόν λανθασμένα παρακρατήθηκε.

Η περιγραφή της αποκοπής της εισφοράς για το ΓεΣΥ θα παρουσιάζεται στις καταστάσεις του λογαριασμού των πελατών ως «Γενικό Σύστημα Υγείας ("ΓεΣΥ”)».

Το παρόν δεν αποτελεί φορολογική ή άλλη συμβουλή.