Η Τράπεζα Κύπρου ιδρύθηκε το 1899, με τα Κεντρικά της Γραφεία να βρίσκονται στη Λευκωσία. Είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός της Κύπρου με σημαντικό μερίδιο αγοράς σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της.
Για την Τράπεζα Κύπρου ο σεβασμός στο περιβάλλον και η διαχείριση ενέργειας με υπεύθυνο και αποδοτικό τρόπο αποτελεί μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων που διασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξη για την κοινωνία και τις εργασίες μας.


Ο Οργανισμός μας

Η οργάνωση και διευθετήσεις για την διαχείριση ενέργειας περιγράφονται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο Διαχείρισης Ενέργειας. 

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών έχει την γενική ευθύνη υλοποίησης της πολιτικής

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη της εκτέλεσης της πολιτικής και της διαχείρισης ενέργειας στα όρια ευθύνης του.

Ο Προϊστάμενος του Τεχνικού Γραφείου των Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη να καθιστά  δυνατή την εφαρμογή της πολιτικής στα πεδία εφαρμογής της, και να διασφαλίζει ότι ολοκληρώνει και υποστηρίζει άλλα πρότυπα που η Τράπεζα εφαρμόζει.

Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στο Συγκρότημα ή εκτελούν εργασίες για αυτό, έχουν καθήκον να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο της ενεργειακής πολιτικής.


Η Δέσμευση μας

Σαν ένας σημαντικός χρήστης ενέργειας η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας είναι πολύ σημαντική για τις εργασίες της, και έχει δέσμευση να βελτιώσει την ενεργειακή επίδοση, με την εφαρμογή και διατήρηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης βασισμένο στο πρότυπο ISO 50001:2011.

Η Τράπεζα Κύπρου στόχο έχει να :

  • Διασφαλίσει την διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων για να επιτευχθούν οι στόχοι και σκοποί της ενεργειακής επίδοσης
  • Συμμορφωθεί με τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της Τράπεζας και οι οποίες σχετίζονται με την χρήση, κατανάλωση και απόδοση της ενέργειας.
  • Να θέσει και να αναθεωρεί στόχους σχετικούς με την ενέργεια που σκοπεύουν να επιτύχουν την απόδοση ενεργειακής χρήσης (power usage effectiveness) που έχει τεθεί για το κάθε data centre
  • Να προμηθεύεται και χρησιμοποιεί  μόνο εξοπλισμό και υπηρεσίες ψηλής ενεργειακής απόδοσης και να σχεδιάζει για βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης.
  • Επικοινωνεί και διαθέτει την πολιτική ενέργειας σε όλα τα επίπεδα μέσα στον οργανισμό και στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της ή/και με ανακοινώσεις.
  • Να κάνει ανασκόπηση της δήλωσης ενεργειακής πολιτικής σε ετήσια βάση ή και νωρίτερα αν χρειάζεται
Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.