Εξουσίες του Ειδικού Διαχειριστή

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, από τις 30 Μαΐου 2013, τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα μέλη του και τις εξουσίες του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Τράπεζας ασκεί ο κ. Χρήστος Σορώτος. Οι εξουσίες του Ειδικού Διαχειριστή κ. Ντίνου Χριστοφίδη περιορίζονται στην ενημέρωση του Διευθύνοντα Συμβούλου μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού του διορισμού του στις 21 Ιουνίου 2013.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα παραμένει υπό καθεστώς εξυγίανσης με βάση τον Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013.