InnovFin SME Guarantee Facility

 • Ποσό χρηματοδότησης €25,000 - €100,000 για εταιρείες Start-Up και €50,000 - €500,000 για όλους τους δικαιούχους.
 • Διάρκεια χρηματοδότησης Από 12-120 μήνες.
 • Περίοδος χάριτος

  Η μέγιστη περίοδος είναι 2 χρόνια.  

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας

 • Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund - EIF) για τη διάθεση του προϊόντος InnovFin SME Guarantee Facility. Μέσω του προϊόντος αυτού, το EIF παρέχει εγγυήσεις για να διατεθούν δάνεια συνολικού ποσού €10 εκατομμυρίων  με ευνοϊκούς όρους σε καινοτόμες επιχειρήσεις, με έμφαση στις εταιρείες Start-Up, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση.  Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση των δαπανών που απαιτούνται για την προώθηση της καινοτομίας, όπως επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού και κεφάλαιο κίνησης

  • Εταιρείες που έχουν ιδρυθεί, εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο.
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) οι οποίες εργοδοτούν προσωπικό μέχρι 249 άτομα και  έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των €50 εκ. ή σύνολο ενεργητικού (βάσει οικονομικών καταστάσεων) μικρότερο των €43 εκ.
  • Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (small Mid-caps) οι οποίες εργοδοτούν προσωπικό μεταξύ 250-499 άτομα.
  • Εταιρείες που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια καινοτομίας.
  • Εταιρείες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 
  • Εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:
   • Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς της εθνικής δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης  κλωνοποίησης για σκοπούς αναπαραγωγής.
   • Καπνικά προϊόντα και αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά.
   • Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών.
   • Καζίνο και τυχερών παιχνιδιών.
   • Πληροφορική όταν αυτή σχετίζεται με τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου, διαδικτυακά καζίνο, πορνογραφία ή με οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναφέρεται πιο πάνω.
  • Επιστήμη της Ζωής που ασχολείται με: 
   • Ανθρώπινη κλωνοποίηση/δημιουργία εμβρύων για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.
   • Γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Εξαιρούνται περιπτώσεις στις οποίες προσκομίζεται κατάλληλη διαβεβαίωση για τον έλεγχο νομικών, κανονιστικών  και ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και / ή ΓΤΟ.

   

 • Λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων:

  • Για εταιρείες start-up και για ποσό δανείου €25,000 - €100,000: Μόνο εγγυήσεις 
  • Για όλους τους δικαιούχους, για ποσό δανείου €50.000-€500.000: Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων 
 • Κυμαίνεται από 6M Euribor + 3.20% μέχρι 6m Euribor + 4,50%.

  Ισχύουν τα έξοδα και προμήθειες όπως προνοεί ο τιμοκατάλογος της Τράπεζας.

 • Να τηρείται τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:  

  Καινοτόμο Προϊόν/Διαδικασία Παραγωγής

  Το ποσό του δανείου να χρησιμοποιηθεί για επένδυση σε παραγωγή, ανάπτυξη ή εφαρμογή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων (i) προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, ή (ii) μεθόδων παραγωγής ή παράδοσης, ή (iii)  καινοτόμων  διαδικασιών οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία είναι καινοτόμα και ο κίνδυνος τεχνολογικής, βιομηχανικής ή επιχειρηματικής αποτυχίας, παρουσιάζεται σε έκθεση εξωτερικού εμπειρογνώμονα.

  Ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση

  Δικαιούχος της χρηματοδότησης να είναι μια «ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση» που δραστηριοποιείται σε μια αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια από την πρώτη εμπορική της πώληση και με μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη σε εργαζόμενους ή σε κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 20% ετησίως, για μια περίοδο 3 ετών και που κατά την έναρξη της περιόδου παρατηρήσεως είχε 10 ή περισσότερους υπαλλήλους.

  5% του λειτουργικού κόστους να αντιπροσωπεύει Έρευνα και Καινοτομία

  Το κόστος για Έρευνα και Καινοτομία μιας επιχείρησης να αντιπροσωπεύει το 5% του λειτουργικού της κόστους σε τουλάχιστον ένα από τα τρία χρόνια λειτουργίας της πριν την αίτηση. Η εταιρεία θα πρέπει να λειτουργεί στην αγορά για λιγότερο από 7 χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρώτης εμπορικής της πώλησης. Σε  περίπτωση νεοσυσταθείσας επιχείρησης (Start-up) η οποία δεν έχει οικονομικό ιστορικό, θα  χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των τρεχουσών οικονομικών καταστάσεων.

  Δαπάνες για καινοτομία

  Οι ετήσιες δαπάνες Ε&Κ της επιχείρησης να ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% της χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, θα προβλέπεται  αύξηση των δαπανών για Ε&Κ τουλάχιστον ίση με το ποσό της χρηματοδότησης.

  80% του δανείου να δαπανηθεί σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας

  Η επιχείρηση να αναλαμβάνει να δαπανήσει  ποσό τουλάχιστον ίσο με το 80% της χρηματοδότησης σε δραστηριότητες για Ε&Κ, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο 20% επίσης θα δαπανηθεί για να  καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

  Η επιχείρηση έχει λάβει στήριξη από φορείς   για επενδύσεις καινοτομίας.

  Η επιχείρηση έχει λάβει επίσημα στήριξη μέσω   επιδοτήσεων, δανείων ή εγγυήσεων από φορείς για επενδύσεις καινοτομίας (Horizon2020/FP7) από περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς ή σχέδια που στηρίζουν την καινοτομία κατά τα τελευταία 3 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή δεν καλύπτει το ίδιο έξοδο.

  Στην  επιχείρηση έχει απονεμηθεί βραβείο Καινοτομίας

  Στην επιχείρηση να έχει απονεμηθεί κατά τους τελευταίους 24 μήνες βραβείο Καινοτομίας από ευρωπαϊκό οργανισμό/φορέα.

  Η επιχείρηση έχει κατά τους τελευταίους 24 μήνες καταχωρήσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα.

  Η επιχείρηση, κατά τους τελευταίους 24 μήνες, να έχει καταχωρήσει  τουλάχιστον   ένα τεχνολογικό δικαίωμα όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για φάρμακα, πιστοποιητικά φυτοκαλλιέργειας, πνευματικά δικαιώματα λογισμικού, utility model και η χρηματοδότηση έχει ως σκοπό να καταστεί δυνατή άμεσα ή έμμεσα η χρησιμοποίηση του δικαιώματος αυτού.

  Venture Capital Investor /Business Angel

  Η επιχείρηση να βρίσκεται στα αρχικά στάδια λειτουργίας της και να έχει λάβει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών κεφάλαιο από Venture Capital Investor/Business Angel.

  Επένδυση χρηματοοικονομικού κινδύνου

  Η επιχείρηση προτίθεται να προβεί σε επένδυση   χρηματοοικονομικού κινδύνου, η οποία θα βασίζεται σε επιχειρηματικό σχέδιο για εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή την είσοδο σε μία νέα γεωγραφική αγορά. Η επένδυση αυτή να είναι μεγαλύτερη του 50% του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών των προηγούμενων 5 ετών.

  Κόστος Έρευνας και Καινοτομίας

  Η επιχείρηση προτίθεται να προβεί σε επένδυση   χρηματοοικονομικού κινδύνου, η οποία θα βασίζεται σε επιχειρηματικό σχέδιο για εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή την είσοδο σε μία νέα γεωγραφική αγορά. Η επένδυση αυτή να είναι μεγαλύτερη του 50% του μέσου όρου του ετήσιου κύκλου εργασιών των προηγούμενων 5 ετών.

  Κόστος Έρευνας και Καινοτομίας – Small   Mid-Cap

  Σε περίπτωση Μικρής Επιχείρησης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, οι δαπάνες σε Ε&Κ να αποτελούν είτε: (1) τουλάχιστον 15% των συνολικών λειτουργικών της δαπανών σε τουλάχιστον ένα εκ των τριών ετών που προηγούνται της αίτησης δανείου, είτε (2) τουλάχιστον 10% των ετήσιων συνολικών λειτουργικών της δαπανών των 3 ετών που προηγούνται της αίτησης δανείου.

  Δαπάνες Ε&Κ στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της Ε.Ε.

  Η επιχείρηση, κατά τους τελευταίους 36 μήνες, να έχει προβεί σε δαπάνες Ε&Κ οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς ή θεσμούς, ως μέρος ενός πλαισίου μέτρων στήριξης εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις εξής προϋποθέσεις: (1) οι φορείς ή ο θεσμός να είναι ανεξάρτητοι από την Τράπεζα και από την επιχείρηση  (πελάτη), (2) η χρηματοδότηση να καλύπτει τα επιπρόσθετα έξοδα όπως προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο του   πελάτη (business plan) και (3) η χρηματοδότηση δεν θα καλύπτει τις δαπάνες που ήδη επιλέγηκαν και καλύπτονται από τα προαναφερθέντα μέτρα. 

  Η επιχείρηση έχει χαρακτηριστεί ως «Καινοτόμος Επιχείρηση».

  Η επιχείρηση να έχει χαρακτηριστεί ως «Καινοτόμος Επιχείρηση» τους τελευταίους 36 μήνες, από Ευρωπαϊκό ή από εθνικό ή περιφερειακό όργανο ή   θεσμό, υπό την προϋπόθεση ότι:

  (1) Ο χαρακτηρισμός αυτός βασίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια όπου αυτά τα κριτήρια:

  α. Δεν περιορίζονται ή ευνοούν οποιονδήποτε κλάδο/τομέα.

  β. Αντικατοπτρίζουν τουλάχιστον ένα από τα   κριτήρια καινοτομίας (εκτός από το κριτήριο όπου «Στην επιχείρηση έχει   απονεμηθεί βραβείο Καινοτομίας» ως πιο πάνω).

  (2) Οι φορείς  ή ο θεσμός είναι ανεξάρτητοι από την Τράπεζα και από την Επιχείρηση (πελάτη).

  (3) Η χρηματοδότηση θα καλύπτει τα επιπρόσθετα έξοδα, όπως προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο του Πελάτη (business plan).

Η χρηματοδότηση  υποστηρίζεται από το InnovFin SME Guarantee Facility, τον μηχανισμό εγγύησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται στο «Ορίζοντας 2020» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.