Eπιχειρηματικά δάνεια ΕΤΕπ

 • Δικαιούχοι του Σχεδίου

  Δικαιούχοι είναι όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες, δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και εργοδοτούν λιγότερους από 3.000 υπαλλήλους σε επίπεδο ομίλου.

 • Ποσό χρηματοδότησης

  Το δάνειο παρέχεται σε ευρώ από €150.000 - €5 εκ. 

 • Εξασφαλίσεις

  Ελάχιστο ποσό εξασφάλισης, 30% επί του αιτούμενο δανείου

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας

 • Το Σχέδιο Χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETEπ), αφορά στην ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων και στην υποστήριξη της απασχόλησης των νέων σε θέσεις εργασίας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται με ευνοϊκούς όρους στις κυπριακές επιχειρήσεις ανέρχεται στα €100 εκατ. 

  • Ελάχιστη διάρκεια, 2 χρόνια
  • Μέγιστη διάρκεια, 12 χρόνια.
 • Έχετε τη δυνατότητα για περίοδο χάριτος στο κεφάλαιο μέχρι 2 χρόνια.

 • Το επιτόκιο καθορίζεται ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που αντιστοιχεί στην επιχείρηση. Η συνεργασία της Τράπεζας με την ΕΤΕπ,  δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να επωφεληθεί ευνοϊκής τιμολόγησης. 

  Επιχειρήσεις που απασχολούν νέους και πληρούν τα κριτήρια "θέσεις εργασίας σε νέους" μπορούν να επωφεληθούν με μειωμένο επιτόκιο κατά 0,50%.

 • Για να συμμετέχει η δικαιούχος επιχείρηση στο εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Να έχει προσλάβει τους τελευταίους 6 μήνες τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο, 15-27 χρονών (5 για τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ή σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης) στους επόμενους 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας του δανείου με την Τράπεζα Κύπρου και να δεσμεύεται να συνεχίσει να εργοδοτεί τα νεαρά άτομα για τουλάχιστον 1 έτος

  ή/και

  • Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών να έχει προχωρήσει σε επαγγελματική κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο (5 για MidCaps) ή στους επόμενους 6 μήνες σχεδιάζει να παράσχει επαγγελματική κατάρτιση ή πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο (5 για MidCaps) από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας του δανείου με την Τράπεζα Κύπρου. Η εκπαίδευση/πρακτική είναι διάρκειας τουλάχιστον 3 μηνών και επιβεβαιώνεται με ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνική σχολή, πανεπιστήμιο ή δημόσιο οργανισμό απασχόλησης ή/και με επιστολή υπογεγραμμένη από ένα από τα εν λόγω ιδρύματα ή/και αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του δικαιούχου 

  ή/και

  • Τους τελευταίους 6 μήνες να έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας ενός μη-κυβερνητικού οργανισμού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να σχεδιάζει να συμμετάσχει σε τέτοιο πρόγραμμα κατά τους προσεχείς 6 μήνες.

  Από τους δικαιούχους που πληρούν ένα από τα πιο πάνω κριτήρια, η Τράπεζα Κύπρου θα ζητήσει να υπογράψουν την «Επιβεβαίωση Επιλεξιμότητας για τις Θέσεις Εργασίας για Νέους».     

 • Παρέχεται χρηματοδότηση επενδύσεων, κεφαλαίου κίνησης και εξόδων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ως ακολούθως:

  • Αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού για ίδια χρήση, εκτός από αγορά γης, (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου θεωρείται απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της επένδυσης, π.χ. αγορά γης για ανέγερση γραφείων).
  • Μεσοπρόθεσμες/ Μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
  • Επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:
   • Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, αμοιβές, ακάθαρτοι μισθοί άμεσα συνδεδεμένοι με την έρευνα, την ανάπτυξη και τα στοιχεία ανανέωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
   • Δημιουργία δικτύων διανομής στην εγχώρια αγορά ή σε άλλες αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και/ή εμπορικής επωνυμίας, λειτουργικά και εργατικά κόστη).

  Σημειώνεται ότι δεν χρηματοδοτείται ο ΦΠΑ ή άλλες οφειλές προς το κράτος.

 • Από το σχέδιο εξαιρούνται:

  • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού ή υποδομών, έργα που οδηγούν στον περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης των τυχερών παιχνιδιών ή συναφούς εξοπλισμού.
  • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση, διανομή και διευκόλυνση της χρήσης καπνού κι εξειδικευμένων προϊόντων του.
  • Δραστηριότητες που αφορούν στη χρήση ζωντανών ζώων για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στον βαθμό που η συμμόρφωση με τη «Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς» δεν μπορεί να εγγυηθεί.
  • Δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και οι οποίες δεν αντισταθμίζονται και/ή δεν αποζημιώνονται.
  • Δραστηριότητες που θεωρούνται ηθικά και δεοντολογικά αμφιλεγόμενες ή που απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο (π.χ. έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση).
  • Δραστηριότητες για αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (intangible assets), που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ή να επιβάλουν μια δυνατή θέση στην αγορά για τον Δικαιούχο (δηλαδή μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 20% της σχετικής αγοράς) και η αγορά αδειών ή δικαιωμάτων για εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
  • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά αγορά και ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας με σκοπό την επένδυση.
  • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά χρηματοοικονομικές συναλλαγές (π.χ. αγορά μετοχών ή άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος).
  • Εξαιρούνται  οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies) καθώς και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing companies).

Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση για χρηματοδότηση εάν δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της και να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τους πιο πάνω όρους. Σημειώνεται ότι τα επιτόκια θα αναθεωρούνται για νέα δάνεια δεδομένων των συνθηκών αγοράς.

Το ποσό της κρατικής ενίσχυσης, που επωφελείται η εταιρεία από το εν λόγω χαμηλότοκο δάνειο, πρέπει να εμπίπτει στα επιτρεπόμενα όρια που καθορίζονται από το Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων. 

Επίσης, εταιρείες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει άλλη κρατική ή εθνική χορηγία για συγκεκριμένο έργο, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ίδιο έργο με τα εν λόγω δάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (Βusiness Centers & Corporate Centers).