Ευρωπαϊκή στήριξη σε επιχειρήσεις – αυτοεργοδοτούμενους

Δάνεια πέραν των €550 εκ. από ευρωπαϊκά προγράμματα


Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Δημιουργούν θέσεις εργασίας, στηρίζουν την παραγωγή προστιθέμενης αξίας και συνεισφέρουν σημαντικά στο ΑΕΠ. Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Στα χρόνια της χρηματοοικονομικής κρίσης η επιβίωσή τους ήταν δύσκολη, κυρίως λόγω των περιορισμών και των αυστηρών κριτηρίων στην παραχώρηση δανείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε το θέμα σφαιρικά, όπως και με άλλες χώρες, και έδωσε τη δυνατότητα στο κράτος να παραχωρήσει κυβερνητικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή άνοιξε κανάλια χρηματοδότησης βοηθώντας τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της περιστασιακής έλλειψης επαρκούς ρευστότητας για χρηματοδότηση των διαφόρων τομέων της οικονομίας.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα: «Πρόσβαση σε χρηματοδότηση από εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: Προκλήσεις και Ευκαιρίες», που οργανώθηκε, την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019, από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι κύριοι πρωταγωνιστές αυτής της δανειοδότησης, επιχειρήσεις και τράπεζες, παρουσιάζοντας επιτυχημένα παραδείγματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

 

Ευρωπαϊκές συνεργασίες

Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου, η Υπεύθυνη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προϊόντων, κα Μαρία Δαφνίδου, παρουσίασε την επιτυχία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Τράπεζας. Η Τράπεζα είναι από τους πρώτους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εγκαινίασαν τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς, για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων.  Από το 2010 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών της Προγραμμάτων,  παραχωρήθηκαν χρηματοδοτήσεις πέραν των €550 εκ.

Η κα Μαρία Δαφνίδου, εξηγώντας τα προγράμματα της Τράπεζας, τόνισε πως «βρίσκονται ήδη σε ισχύ αναπτυξιακά δάνεια ΕΤΕπ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το InnovFin Guarantee Facility σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και Όρια Πιστωτικών Διευκολύνσεων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

Έχουν επίσης απορροφηθεί τα προγράμματα JΕREMIE σε συνεργασία με το ΕΤΕ για την περίοδο 2010-2015 (€41 εκ.),  το CYPEF (Cyprus Entrepreneurship Fund) σε συνεργασία με την Κυπριακή Κυβέρνηση για την περίοδο 2014 -2019 (€120 εκ.) και το Trade Finance Facility σε συνεργασία με την ΕΤΕπ.

Η κα Δαφνίδου ανέφερε πως «τα προγράμματα προσφέρουν φθηνότερη τιμολόγηση, βοηθούν την ανάπτυξη εταιρειών και την ίδρυση νέων, στηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης των νέων».

Ακόμη έδωσε στοιχεία αναφορικά με την κατανομή των δανείων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης με τα οποία φαίνεται ότι το 81% των δανείων παραχωρήθηκαν σε επιχειρήσεις μέχρι 49 ατόμων  και ότι η  Τράπεζα έχει στηρίξει μέσω των προγραμμάτων 1.100 επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους από το 2010. 

Περισσότερες πληροφορίες  για τα Ευρωπαϊκά Δάνεια της Τράπεζας Κύπρου