Προειδοποίηση:
Η χρηματοδότηση παραχωρείται βάσει ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ.
Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Το επιτόκιο και η δόση δύναται να τροποποιούνται από τον πιστωτή από καιρού εις καιρό.