Απαντήσεις στις ερωτήσεις σου

1. Πώς διαμορφώνεται το συνολικό κόστος του δανείου μου;
2. Τι συμπεριλαμβάνουν αναλυτικά, οι τόκοι;
3. Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;
4. Πώς να υπολογίσω το συνολικό κόστος του δανείου μου;
5. Ποιά είναι τα αρχικά έξοδα του στεγαστικού μου δανείου;
6. Tί άλλα έξοδα επιβαρύνσεις μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μου;
7. Μπορώ να αναστείλω τη δόση μου;
 

 

1. Πώς διαμορφώνεται το συνολικό κόστος του δανείου μου;

 •  από τους τόκους
 •  τα αρχικά έξοδα στην τράπεζα για τη χορήγηση του δανείου
 •  τα αρχικά έξοδα που καλείσαι να πληρώσεις στο κράτος/ή και σε τρίτους για τη χορήγηση του δανείου
 •  τα έξοδα/επιβαρύνσεις που μπορεί να προκύψουν σε μεταγενέστερο στάδιο μέχρι την τελική αποπληρωμή του δανείου σου. 

2. Τι συμπεριλαμβάνουν αναλυτικά, οι τόκοι;

Οι τόκοι προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του δανείου σου και υπολογίζονται βάσει του επιτοκίου που θα συμφωνηθεί κατά την έγκριση του δανείου.

Επιλογή επιτοκίου:

 •  Είναι δική σου απόφαση το αν το στεγαστικό σου θα έχει κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 •  Τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλονται είτε ανοδικά είτε καθοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, η βάση του οποίου μπορεί να είναι είτε το Euribor 6 μηνών είτε το ΒΕΣ (Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας). Τα επιτόκια μεταβάλλονται σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς
 •  Τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο παραμένουν ίδια για 3 ή 5 χρόνια και στη συνέχεια μετατρέπονται σε δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, με βάση είτε το Euribor 6 μηνών είτε το ΒΕΣ (Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας) .
 •  Θα πρέπει πριν επιλέξεις επιτόκιο να αποφασίσεις αν προτιμάς τη σταθερότητα του σταθερού επιτόκιου ή το όφελος ή το επιπρόσθετο κόστος που μπορεί να προκύψει από ένα δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

3. Πώς υπολογίζονται οι τόκοι;

 •  Ο τόκος υπολογίζεται πάντοτε στο καθημερινό εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου. Ως αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου οι τόκοι μειώνονται δεδομένου ότι μειώνεται και το υπόλοιπο του δανείου.
 •  Ο τόκος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το ημερήσιο ποσοστό επιτοκίου του δανείου με το ημερήσιο υπόλοιπό του.

 

4. Πώς να υπολογίσω το συνολικό κόστος του δανείου μου;

Μάθε το ΣΕΠΕ του. Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης) είναι το συνολικό κόστος του δανείου σου (συμπεριλαμβανομένων των τόκων και όλων των εξόδων που καλείσαι να πληρώσεις), εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό ποσού που έχεις δανειστεί.

Το ΣΕΠΕ σου δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα συνολικά έξοδα ενός δανείου και είναι το καλύτερο εργαλείο που σου δίνεται για να συγκρίνεις διαφορετικά σχέδια, είτε της ιδίας της Τράπεζας είτε άλλων Τραπεζών, μεταξύ τους.

 

5. Ποιά είναι τα αρχικά έξοδα του στεγαστικού μου δανείου;

Τα στεγαστικά δάνεια φέρουν αρχικά έξοδα που καταβάλλονται μια φορά, κατά την παραχώρηση του δανείου. Τα έξοδα αυτά είναι τα εξής: 

Αρχικά Έξοδα της Τράπεζας:

 •  Έξοδα διευθέτησης: (arrangement Fees) τα οποία για τα στεγαστικά δάνεια είναι σήμερα 1%.
 •  Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: τα έξοδα εισπράττονται κατά την ετοιμασία του δανείου και είναι €40 για δάνεια μέχρι €20,000 και €75 για δάνεια πέρα των €20,000.

Αρχικά Έξοδα κράτους:

 •  Το κόστος Εγγραφής Υποθήκης που ισούται με 1% επί του ποσού της Υποθήκης και πληρώνεται στο κτηματολόγιο.
 •  Έξοδα που αφορούν τη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου σύμφωνα με τις οδηγίες του Εφόρου χαρτοσήμανσης.
 •  Έξοδα που απαιτούνται από το κτηματολόγιο στις περιπτώσεις που απαιτείται μεταβίβαση ενός ακινήτου από ένα ιδιοκτήτη σε άλλο.

Αρχικά Έξοδα Τρίτων:

 •  Έξοδα που αφορούν την εκτίμηση του ακινήτου που θα υποθηκευτεί.

6. Tί άλλα έξοδα επιβαρύνσεις μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μου;

Ακύρωση δανείου:

 •  Σε περίπτωση ακύρωσης εγκεκριμένης απόφασης για χορήγηση δανείου, τα έξοδα είναι 0,5% επί του ποσού της αιτούμενης χρηματοδότησης με μέγιστο ποσό τα €850.
 •  Το έξοδο προκύπτει μόνο εάν ανοιχτεί και εγκριθεί η αίτηση σου και μετά ζητήσεις ακύρωση δανείου.

Εκταμίευση δανείου:

 •  Σε αυτή την περίπτωση, προκύπτουν τα «Έξοδα Εκταμίευσης Δανείου», σύμφωνα με τα οποία εάν εκταμιεύεις το δάνειο σου σταδιακά, θα υπάρχει μία χρέωση ίση με €20 για κάθε εκταμίευση. Αν αποφασίσεις να εκταμιεύσεις όλο το δάνειο σου άμεσα, τότε δεν προκύπτει για σας οποιοδήποτε έξοδο.

Πρόωρη αποπληρωμή δανείου:

 • Στις περιπτώσεις όπου δάνειο με σταθερό επιτόκιο (σε οποιανδήποτε στιγμή κατα την διάρκεια του δανείου)  αποπληρώνεται πρόωρα πλήρως ή καταβάλλονται πρόωρα δόσεις σε σχέση με το συμφωνημένο πρόγραμμα αποπληρωμής του, τότε υπάρχει πιθανότητα να χρεωθείτε με διοικητικά έξοδα προπληρωμών.
 • Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο δεν χρεώνονται με έξοδα πρόωρης εξόφλησης.  

Καθυστέρηση των δόσεων:

 •  Στην περίπτωση που δεν αποπληρώνεις ομαλά το δάνειό σου, θα προκύψουν επιπρόσθετα έξοδα. Για τις πρώτες 60 μέρες που το δάνειο παρουσιάζει καθυστέρηση, η χρέωση είναι €5 το μήνα.  Μετά τις πρώτες 60 μέρες καθυστέρησης η χρέωση είναι €20 το μήνα.  Επιπρόσθετα, επιβαρύνεσαι με επιπλέον επιτόκιο 2.00% στο ποσό της καθυστερημένης δόσης του δανείου σου.
 •  Τα έξοδα αυτά μπορούν να αποφευχθούν φτάνει να υπάρχει καλός προγραμματισμός και συνεχής επικοινωνία μαζί με τον τραπεζικό σου σύμβουλο. 

7. Μπορώ να αναστείλω τη δόση μου;

Ύστερα από έγκαιρη ενημέρωση της τράπεζας, μπορείς να κάνεις χρήση του δικαιώματος αναστολής μέχρι και 2 μηνίαιων δόσεων τον χρόνο (με σύνολο 24 δόσεις για όλη τη διάρκεια του δανείου σου) και να μην χρεωθείς με οποιαδήποτε έξοδα.

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL