Δελτίο Τύπου: μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο

Την Κυριακή 28 Απριλίου 2013 και σύμφωνα με το Περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διάταγμα του 2013 [i] της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ έχει προβεί σε ανακεφαλαίωση με την συνεισφορά καταθετών, δηλαδή μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο. Ο υπολογισμός για το ποσό των καταθέσεων που μετατρέπονται σε Μετοχές Τάξης Α στην ονομαστική τιμή (€1), έγινε με βάση τα υπόλοιπα, περιλαμβανομένων και συσσωρευμένων τόκων, στις 26 Μαρτίου 2013 και ώρα 22:00, βάση διατάγματος.

Από την μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο επηρεάζονται μόνο όσοι διατηρούσαν στις 26 Μαρτίου 2013, με την Τράπεζα Κύπρου, συνολικές καταθέσεις πέραν του ποσού των €100,000, συμπεριλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων.

Από το συνολικό ποσό των καταθέσεων, πέραν των €100,000, έχουν αφαιρεθεί τυχών δανειακές και άλλες πιστωτικές υποχρεώσεις και το υπόλοιπο αυτού του ποσού χαρακτηρίζεται  ως ‘Υπερβάλλον Ποσό’.

Η μετατροπή καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του διατάγματος, αφορά το 47,5% του ‘Υπερβάλλοντος Ποσού’ το οποίο και μετατρέπεται άμεσα σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου τάξης Α’ και χαρακτηρίζεται ως ‘Ποσό Αρχικής Συνεισφοράς Καταθέσεων’.

Σημειώνεται ότι:

(α) 22,5% του ‘Υπερβάλλοντος Ποσού’ παραμένει προσωρινά δεσμευμένο και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου τάξης Α’ και χαρακτηρίζεται ως ‘Ποσό Συμπληρωματικής Συνεισφοράς Καταθέσεων’

(β) το υπόλοιπο 30% του ‘Υπερβάλλοντος Ποσού’ δεσμεύεται προσωρινά και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε κατάθεση κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή Εξυγίανσης.

Για πληρέστερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τoν προσωπικό σας τραπεζίτη.

 


Σημειώσεις:

[i] Το Διάταγμα εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 2013 με βάση τον «Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος του 2013 (http://www.centralbank.gov.cy/)

 2 Η μετατροπή των καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια δεν επηρεάζει τους πρώην πελάτες της Λαϊκής Τράπεζας Λτδ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL