Αποκοπή έκτακτης εισφοράς για άμυνα

Βάση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου Αρ.117(Ι) του 2002, οι Τραπεζικοί Οργανισμοί υποχρεούνται να παρακρατούν από τους τόκους που καταβάλλουν ή πιστώνουν στους λογαριασμούς καταθέσεων των κατοίκων Κύπρου, 10% Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα.

Όσα άτομα ανήκουν στην κατηγορία των «μη κατοίκων Κύπρου», πρέπει να συμπληρώνουν, να υπογράφουν και να αποστέλλουν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους το επισυνημμένο «Ερωτηματολόγιο για Εξακρίβωση της Πληρότητας του Όρου ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ για το Έτος ...», με την υπογραφή του οποίου επιβεβαιώνεται η φορολογική ταυτότητα τους, στο κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρίας Λτδ, όπου τηρούνται οι λογαριασμοί του πελάτη.

Εάν το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο δεν παραληφθεί από την Τράπεζα μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται πιο πάνω, οι κανονισμοί του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχρεώνουν την Τράπεζα να αποκόψει Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα για το επόμενο έτος και να απαιτήσει την καταβολή της και για το τρέχον έτος μαζί με τους νόμιμους τόκους.

Για σκοπούς υπενθύμισης αναφέρεται πιο κάτω ποιοι θεωρούνται Κάτοικοι Κύπρου για σκοπούς της πιο πάνω φορολογίας:

  • Άτομα που παραμένουν στην Κύπρο για μία ή περισσότερες περιόδους που υπερβαίνουν συνολικά τις 183 ημέρες σε ένα φορολογικό έτος και
  • Εταιρείες των οποίων ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στην Κύπρο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL