Ετήσια Έκθεση

Κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά η Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας Κύπρου για το 2010.

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, ένας οργανισμός με περιβαλλοντική συνείδηση, συνεχίζει τις προσπάθειές του για μια πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη κοινωνία προχωρώντας, στις 19 Μαΐου, με την ηλεκτρονική έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης 2010.

Η ηλεκτρονική έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης αποτελεί μέρος της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής του Οργανισμού, στα πλαίσια της οποίας έντυπα και εκδόσεις του Συγκροτήματος δημοσιεύονται ή αποστέλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι μέτοχοι του Συγκροτήματος πλέον, θα μπορούν να βρίσκουν τις Ετήσιες Εκθέσεις σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από την ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου www.bankofcyprus.com, Σχέσεις Επενδυτών. Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση των συμβούλων και η έκθεση των ελεγκτών θα είναι διαθέσιμα σε έντυπη μορφή προς διανομή κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μετόχου, καθώς και κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL