Διαδικασία επίλυσης διαφορών για αναδιαρθρώσεις

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εκδώσει, στις 9 Σεπτεμβρίου 2013, την Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων, του 2013. Η Οδηγία αυτή και τα Παραρτήματα της, τα οποία μπορείτε να δείτε στην Ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας κάνοντας κλικ εδώ,  ρυθμίζουν το πλαίσιο διαχείρισης καθυστερήσεων και θεσπίζουν κώδικα συμπεριφοράς μεταξύ των Αναγνωρισμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΠΙ) και δανειοληπτών. Κυριότερος σκοπός της Οδηγίας είναι η πραγματοποίηση εφικτών, επιτυχών και βιώσιμων σε βάθος χρόνου αναδιαρθρώσεων.

Ακολουθώντας την Οδηγία, η Τράπεζα έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών και τη δημιουργία Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών για τον αμερόληπτο χειρισμό των ενστάσεων που λαμβάνει από δανειολήπτες σχετικά με αναδιαρθρώσεις δανείων.

Οι δανειολήπτες που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να το κάνουν γραπτώς, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υποβολής Ένστασης για Αναδιάρθρωση (001-01-1888), το οποίο μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ εδώ. Το έντυπο είναι διαθέσιμο επίσης και σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας.

Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως, να υπογράφεται από τον δανειολήπτη και να αποστέλλεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα είτε:

  • Tαχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση, TK 21472   - Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, είτε
  • Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  bocresappeals@bankofcyprus.com

Σύμφωνα με την Οδηγία, η Τράπεζα θα αποστέλλει στον δανειολήπτη επίσημη επιστολή γνωστοποίησης παραλαβής της ένστασης σε λιγότερο από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης και επίσημη επιστολή απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης διαφορών σε λιγότερο από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης.

Αν στο χρονικό διάστημα μεταξύ της αποστολής της ένστασης και της λήψης της επιστολής γνωστοποίησης της απόφασης της Επιτροπής ο δανειολήπτης επιθυμεί να γνωρίζει πώς προχωρεί η ένστασή του, τότε θα επικοινωνεί με 1Bank Call Center / Telebank, μέσω του οποίου θα ενημερώνεται μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες.  

Για το έντυπο Υποβολής Ένστασης για Αναδιάρθρωση, κάντε κλικ εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL