Διευκρίνιση για Προειδοποίηση Κερδοφορίας

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου μετά από γραπτή υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διευκρινίζει τα ακόλουθα σε σχέση με την ανακοίνωση ημερομηνίας 27/12/2012 – Προειδοποίηση Κερδοφορίας:

Οι αυξημένες προβλέψεις για απομείωση δανείων για ολόκληρο το έτος 2012, ήταν αποτέλεσμα των επιδεινούμενων μακροοικονομικών συνθηκών τόσο στην Κύπρο όσο και την Ελλάδα που ερμηνεύονται, πρώτον, σε μείωση της αξίας εξασφαλίσεων και δεύτερο, στην ικανότητα των δανειοληπτών να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες.

Στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO, η τράπεζα προχώρησε με την επικαιροποίηση των εκτιμήσεων των υποθηκευμένων ακινήτων, διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια και η οποία κατέδειξε μείωση στην παρούσα αξία των εξασφαλίσεων με αποτέλεσμα την ανάγκη για αυξημένες προβλέψεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL