Επενδυτικές Υπηρεσίες και Θεματοφυλακής

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη λήψη και διαβίβαση και την εκτέλεση εντολών πελατών σε χρηματοοικονομικά μέσα, και την παροχή επενδυτικών συμβουλών. Μπορούμε επίσης να διευθετήσουμε την παροχή   υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω των θυγατρικών μας  εταιρειών. Περεταίρω πληροφορίες μπορούν να σας παρασχεθούν   κατόπιν αιτήματος σας.

Η Τράπεζα Κύπρου  Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα», «εμείς», «εμάς») υπόκειται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και της Κυπριακής νομοθεσίας σχετικά με τον τρόπο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, περιλαμβανομένης της  απαίτησης να παρέχουμε στους πελάτες μας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμείς παρέχουμε τις υπηρεσίες  αυτές.

Η νομική σας σχέση με την Τράπεζα  μας διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή / και Θεματοφυλακής (η "Συμφωνία"), μαζί με τους όρους των Εγγράφων Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Αντίγραφα των ισχυόντων Εγγράφων Επενδυτικών Υπηρεσιών  περιλαμβάνονται επίσης  στην Συμφωνία  , αλλά μπορείτε να μας ζητήσετε  πρόσθετα αντίγραφα ανά πάσα στιγμή. Εάν οι όροι  σε οποιονδήποτε από τα Έγγραφα  Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν συνάδουν με οποιονδήποτε όρο της Συμφωνίας, ισχύουν οι όροι της Συμφωνίας.

Αν χρειάζεστε υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, θα σας ζητηθεί να προχωρήσετε σε  ξεχωριστή Συμφωνία  με τον διαχειριστή , η οποία θα διέπει τους όρους της σχέσης σας .

Οι πληροφορίες σε αυτή την σελίδα παρέχονται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, που επιθυμούν να λάβουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Τράπεζα. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν από καιρό σε καιρό από την Τράπεζα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας σας. Καλείστε όπως  επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της Τράπεζας για να λαμβάνετε την ενημερωμένη πληροφόρηση.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται τόσο στην Συμφωνία σας  όσο και στα Έγγραφα Επενδυτικών Υπηρεσιών. Προτρέπεστε όπως λαμβάνετε  νομικές, επενδυτικές  και άλλες συμβουλές που θεωρείτε κατάλληλες  σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες και την επίδραση τους στην  Συμφωνία σας  ή οποιαδήποτε μελλοντική Συμφωνία με την Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL