Τι είναι η MiFID ;

Η Οδηγία για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων (Markets in Financial Instruments Directive - MiFID) αποτελεί το Eυρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης παροχής πληροφοριών σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες.

Η MiFID ενσωματώθηκε στο Κυπριακό Δίκαιο με το Νόμο που προνοεί για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Άσκηση Επενδυτικών  Δραστηριοτήτων, τη Λειτουργία  Ρυθμιζόμενων Αγορών και άλλα συναφή θέματα (Ν 144 (Ι) / 2007), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2007. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν εκδώσει πρόσθετες  οδηγίες σε σχέση με τις απαιτήσεις του Νόμου αυτού.

Κατά την πρόσφατη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση αναδύθηκαν αδυναμίες όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών αγορών. Ειδικότερα διαφάνηκε η ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου διαφάνειας, καλύτερης προστασίας των επενδυτών , και αντιμετώπισης των μη ρυθμιζόμενων επενδυτικών τομέων.

Στις 15 Μάιου 2014 εκδόθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων 2014/65/ΕE ("MiFID ΙΙ") και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων 600/2014 ("MiFIR") , τα οποία τροποποιούν την υφιστάμενη Οδηγία και αναμένεται να μεταβάλουν ουσιωδώς το τοπίο των χρηματοοικονομικών αγορών.

Η αναθεωρημένη  Οδηγία και  ο Κανονισμός θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο 2018, ένα χρόνο αργότερα από ότι είχε αρχικά προγραμματισθεί.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL