Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών

Πως να βρείτε τους όρους που σχετίζονται με την υπηρεσία σας

Οι όροι της  Συμφωνίας σας θα καθορίσουν το επίπεδο  κατηγοριοποίησης σας (δηλαδή, ως ιδιώτη πελάτη, επαγγελματία πελάτη ή επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου) και τις υπηρεσίες που  θα παρασχεθούν από την Τράπεζα. Ανάλογα με την κατηγοριοποίηση  σας και τις υπηρεσίες που θα παρέχονται,  ισχύουν διαφορετικά Έγγραφα  Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως αυτά ορίζονται στον πιο κάτω  πίνακα.

Αν είστε ήδη πελάτης της Τράπεζας, ενημερωμένα αντίγραφα των  Εγγράφων Επενδυτικών Υπηρεσιών (όπως τροποποιούνται από καιρό σε καιρό) θα ανακοινώνονται εδώ.

 

Κατηγοριοποίηση πελάτη

Υπηρεσία

Έγγραφα Επενδυτικών Υπηρεσιών που ισχύουν

A B Γ Δ Ε
Ιδιώτης  Επενδυτικές Υπηρεσίες x x x    
Ιδιώτης  Υπηρεσίες Θεματοφυλακής x   x    
Επαγγελματίας  Επενδυτικές Υπηρεσίες x x x    
Επαγγελματίας  Υπηρεσίες Θεματοφυλακής x   x    

Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος

 Επενδυτικές Υπηρεσίες  x   x    

Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος

 Υπηρεσίες Θεματοφυλακής  x   x    

Key:

   x   Εφαρμόζεται
  Να ελεγχθεί η επιλεξιμότητα
   Δεν εφαρμόζεται

 

Έγγραφα Επενδυτικών Υπηρεσιών:

Α: Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

B: Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Γ: Πολιτική Αντιπαροχών

Δ: Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

E: Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ)

Λεπτομέρειες για τα κόστη και τις χρεώσεις μας παρέχονται στη Συμφωνία σας. Μπορείτε επίσης να λάβετε αντίγραφο απευθείας από το κατάστημα με το οποίο συνεργάζεστε  ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Οι πληροφορίες σε αυτή την σελίδα παρέχονται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, που επιθυμούν να λάβουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Τράπεζα. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν από καιρό σε καιρό από την Τράπεζα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Συμφωνίας σας. Καλείστε όπως  επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της Τράπεζας για να λαμβάνετε την ενημερωμένη πληροφόρηση.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται τόσο στην Συμφωνία σας  όσο και στα Έγγραφα Επενδυτικών Υπηρεσιών  σε αυτή τη σελίδα. Προτρέπεστε όπως λαμβάνετε  νομικές, επενδυτικές  και άλλες συμβουλές που θεωρείτε κατάλληλες  σε σχέση με τις εν λόγω πληροφορίες και την επίδραση τους στην  Συμφωνία σας  ή οποιαδήποτε μελλοντική Συμφωνία με την Τράπεζα, ανάλογα με την περίπτωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL