Ερωτηματολόγια Καταλληλότητας και Συμβατότητας

Ανάλογα με τις υπηρεσίες που επιθυμείτε να λαμβάνετε, ενδέχεται να  χρειαστεί πρώτα να συμπληρώσετε σχετικό  ερωτηματολόγιο.

Εάν οι υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν  περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή/και την διαχείριση χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας  το οποίο περιλαμβάνεται στην Συμφωνία σας.

Εάν οι υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν  αφορούν σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα (που δεν σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών συμβουλών ή / και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου), θα πρέπει να συμπληρώσετε το  Ερωτηματολόγιο Συμβατότητας.

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί τα Ερωτηματολόγια για να λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία σας στον τομέα των επενδύσεων που σχετίζονται με την υπηρεσία που θα σας παρασχεθεί , την οικονομική σας κατάσταση και τους επενδυτικούς σας στόχους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Τράπεζα να αξιολογήσει κατά πόσον η επενδυτική υπηρεσία (ες) και / ή το χρηματοοικονομικό μέσο(α) είναι κατάλληλο για εσάς, και να προτείνει κατάλληλες επενδύσεις. Στην περίπτωση των περίπλοκων  χρηματοοικονομικών  μέσων, η Τράπεζα θα σας προειδοποιήσει εάν κρίνει ότι οι σχετική επενδυτική υπηρεσία (ες) και / ή χρηματοοικονομικό  μέσο (α) δεν είναι συμβατά για εσάς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL