Ιδιώτες

Για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει να υποβληθούν, είτε απευθείας στην Τράπεζα, είτε μέσω ενός εγκεκριμένου επαγγελματία συνεργάτη, τα ακόλουθα έγγραφα / πιστοποιητικά (πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα) τα οποία να συνοδεύουν την αίτηση σας:

  • Διαβατήριο/ταυτότητα σε ισχύ με την υπογραφή και τη φωτογραφία του κατόχου (η ταυτότητα γίνεται δεκτή μόνο για τους κατοίκους χωρών της Ε.Ε.)
  • Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας π.χ. λογαριασμός κοινής ωφέλειας (όχι παλιότερος των έξι μηνών), πρωτότυπη κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού, κτλ.
  • Συστατική επιστολή από την τράπεζα σας
  • Έγγραφα αίτησης ανοίγματος λογαριασμού της Τράπεζας Κύπρου

Για μια προκαταρκτική εξέταση της αίτησης σας, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το πιο κάτω ερωτηματολόγιο και το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ibs@bankofcyprus.com συνοδευόμενο από ηλεκτρονικά αντίγραφα των εγγράφων που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο.

Κατόπιν εξέτασης της υποβληθείσας αίτησης για προκαταρκτική έγκριση, θα σας αποστείλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες ως προς το άνοιγμα του λογαριασμού.

Για το ερωτηματολόγιο ανοίγματος λογαριασμού πατήστε εδώ.

 

Σημειώσεις:

  • Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα για οποιοδήποτε λόγο χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση να δικαιολογήσει την απόφαση της
  • Τα προϊόντα και υπηρεσίες μας δεν είναι διαθέσιμα σε πελάτες ορισμένων χωρών. Η πολιτική και εξαιρέσεις επανεξετάζονται σε τακτά διαστήματα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL