Διακριτική διαχείριση κεφαλαίων

H Διαχείριση Κεφαλαίων του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου αποτελεί σήμερα κορυφαίο διαχειριστή κεφαλαίων στην Κύπρο με παρουσία στο χώρο από το 1984 και παροχή διαχείρισης κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο από το 1994.

Το πελατολόγιο περιλαμβάνει κυρίως συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικά ταμεία, επενδυτικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Διαχείρισης Κεφαλαίων είναι τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός ενός ευρέως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, μέρος του οποίου αποσκοπεί στη διασφάλιση εισοδήματος ενώ μέρος του μπορεί να επενδυθεί για δημιουργία υπεραξίας κεφαλαίου με απώτερο σκοπό την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης δεδομένης της ανοχής επενδυτικού κινδύνου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε πελάτη.
 • Διαχείριση κεφαλαίων από προσοντούχο προσωπικό με σημαντική εμπειρία σε διεθνείς οργανισμούς.
 • Πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλους θεσμικούς οργανισμούς στις εγχώριες αλλά και διεθνείς αγορές.
 • Αναγνώριση τάσεων αγοράς, ευκαιριών και χρηματοοικονομικών μέσων με επενδυτική αξία στη βάση εκτεταμένης έρευνας.
 • Τακτική ενημέρωση πελατών και λεπτομερείς καταστάσεις απόδοσης χαρτοφυλακίου τόσο σε προσυμφωνημένη βάση αλλά και περιστασιακά, ακολούθως αιτήματος του πελάτη.
 • Πρόσβαση σε έρευνα υψηλής ποιότητας τόσο εσωτερικά σε επίπεδο Συγκροτήματος, εντός της Διαχείρισης Κεφαλαίων καθώς και του Τμήματος Επενδυτικής Στρατηγικής του Συγκροτήματος αλλά και από εξωτερικές πηγές, από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους παροχής έρευνας και επενδυτικές τράπεζες οι οποίες συνεργάζονται με το Συγκρότημα.

Επενδυτική Φιλοσοφία

Η επενδυτική φιλοσοφία χαρακτηρίζεται από μια συντηρητική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Βασίζεται πρωτίστως στη θεμελιώδη ανάλυση, με την τεχνική ανάλυση να χρησιμοποιείται ως επιπρόσθετο εργαλείο κατά τη διαδικασία διαχείρισης κεφαλαίων.

Για επενδυτικά χαρτοφυλάκια ενεργής διαχείρισης με διεθνή έκθεση, εφαρμόζεται η προσέγγιση top-down.  Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός ευρέως διαφοροποιημένου και αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου που επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση μακροχρόνιων τάσεων αγοράς (ανάλυση βήτα), την αναγνώριση υποτιμημένων και υπερτιμημένων μετοχών, κλάδων / βιομηχανιών και γεωγραφικών περιοχών για δημιουργία υπεραξίας (ανάλυση άλφα) στα πλαίσια ενός μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, αποφεύγοντας βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις που αυξάνουν σημαντικά τον επενδυτικό κίνδυνο.

Η επενδυτική στρατηγική και αποφάσεις διαμορφώνονται σε συλλογικό επίπεδο και αναθεωρούνται σε τακτική βάση από τις Επενδυτικές Επιτροπές. Οι αποφάσεις των Επενδυτικών Επιτροπών εστιάζονται σε επενδυτικές κατηγορίες, κλάδους και γενική στρατηγική τόσο για εγχώριες όσο και για διεθνείς αγορές αλλά και στην επιλογή συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων.

Διαδικασία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων

Το πρώτο βήμα κατά τη διαδικασία διαχείρισης χαρτοφυλακίων είναι ο προσδιορισμός της στοχευόμενης απόδοσης για κάθε πελάτη σε συνάρτηση με την ανοχή του σε ότι αφορά τον επενδυτικό κίνδυνο. Για τον καθορισμό την επενδυτικής στρατηγικής του κάθε πελάτη οι ακόλουθοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων:

 • επενδυτικός ορίζοντας
 • ανάγκες ρευστότητας
 • περιορισμοί νομοθετικού πλαισίου
 • φορολογία
 • άλλες συγκεκριμένες προτιμήσεις και περιορισμοί του πελάτη.

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης των επενδυτικών στόχων και περιορισμών του πελάτη, καθορίζεται η στρατηγική κατανομή στοιχείων ενεργητικού (π.χ. μετοχές έναντι ομόλογων έναντι μετρητών). Αυτή η στρατηγική κατανομή αντιπροσωπεύει μια μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική για επίτευξη των επενδυτικών στόχων του πελάτη. Ο Διαχειριστής Κεφαλαίων έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία περαιτέρω αξίας στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη, προβαίνει σε κινήσεις τακτικής τόσο μεταξύ αλλά και εντός των διαφόρων κατηγοριών ενεργητικού, εκμεταλλευόμενος επενδυτικές ευκαιρίες σε βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη βάση. Η αξιολόγηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου γίνεται έναντι ενός προκαθορισμένου δείκτη σύγκρισης ο οποίος αντικατοπτρίζει τη στρατηγική κατανομή του χαρτοφυλακίου. Η ενημέρωση του πελάτη γίνεται μέσω καταστάσεων που ετοιμάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και ευρέως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, μια ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών μέσων χρησιμοποιείται κατά τη διαδικασία οικοδόμησης του χαρτοφυλακίου. Τα μέσα αυτά συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα προϊόντα, μέσα χρηματαγορών και καταθέσεις σε όλα τα κύρια νομίσματα που προσφέρονται από το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αλλά και διεθνείς διαμεσολαβητές.

Διαχείριση Κινδύνων

Πρωταρχικός στόχος είναι το χαρτοφυλάκιο να είναι επαρκώς διαφοροποιημένο μεταξύ αλλά και εντός των διαφόρων επενδυτικών κατηγοριών. Η έκθεση στις διάφορες επενδυτικές κατηγορίες, γεωγραφικές περιοχές, νομίσματα, κλάδους, εκδότες, συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μέσα και άλλες υποκατηγορίες ελέγχεται καθημερινά για να διασφαλίζεται ότι εμπίπτει εντός των επιτρεπόμενων ορίων της στρατηγικής κατανομής και είναι σύμφωνη με τυχόν άλλους περιορισμούς και όρια που τίθενται από τους πελάτες ή τους διαχειριστές.

Η μέτρηση, παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων επιτυγχάνεται μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

 • Μέση απόκλιση αποδόσεων (standard deviation of returns)
 • Beta
 • Value at Risk (VaR)
 • Stress testing
 • Ενεργός Κίνδυνος (tracking error)
 • Δείκτης Sharpe

Στοιχεία Επικοινωνίας

 Για επιπρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο +357 22 121700 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση fundmanagement@cisco.bankofcyprus.com.

Χρήσιμες πληροφορίες
MiFID
Επικοινωνία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL