Ταμείο Επιχειρηματικότητας - CYPEF

Η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει νέα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund - EIF) μέσω του οποίου δίδεται η δυνατότητα στην Τράπεζα Κύπρου να διαθέσει επιπρόσθετο ποσό €60 εκατομμυρίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs), ανεβάζοντας το νέο σύνολο σε €120εκ.  Πρόκειται για ένα χρηματοοικονομικό προϊόν - CyprusEntrepreneurshipFundCo-financedLoan” (CYPEF), που υλοποιείται με τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βάσει αυτού του σχεδίου συγχρηματοδοτούνται από την Τράπεζα Κύπρου και την Κυπριακή Δημοκρατία, καινούρια δάνεια με ευνοϊκούς όρους, σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι €1,500,000  με άμεσο σκοπό τη στήριξη τους σε θέματα επέκτασης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης.

Τα καινούρια αυτά δάνεια θα χορηγηθούν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους όσον αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις, καθώς επίσης και την πολιτική τιμολόγησης.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας για το Συγχρηματοδοτικό Προϊόν CYPEF

Δικαιούχοι

 • Υφιστάμενοι  / νέοι πελάτες
 • Eταιρείες και αυτοεργοδοτούμενοι που έχουν ιδρυθεί, εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 250 άτομα προσωπικό και με κύκλο εργασιών μικρότερο των €50εκ. ή σύνολο ενεργητικού (βάσει οικονομικών καταστάσεων) μικρότερο των  €43εκ.

 Χαρακτηριστικά Σχεδίου

 • Το μέγιστο ποσό του δανείου ανέρχεται στο €1.5εκ
 • Ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής 24 μήνες
 • Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής 144 μήνες
 • Περίοδος Χάριτος στην αποπληρωμή κεφαλαίου
 • Μηνιαία αποπληρωμή
 • Νόμισμα : ΕURO

 Τιμολόγηση / Εξασφαλίσεις 

H τιμολόγηση των εν λόγω δανείων θα κυμαίνεται μεταξύ του:

 • 3m EURIBOR + 2,875% και 3m EURIBOR + 3,375%
 • Θα απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις ως εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας
 • Ισχύουν τα έξοδα και προμήθειες ως ο εκάστοτε τιμοκατάλογος της Τράπεζας

 Σκοπός

Γενικός σκοπός είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων και εξόδων που έχουν στόχο την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω διαφόρων έργων και πιο συγκεκριμένα: 

 • Η αγορά, ανακαίνιση ή επέκταση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού για ίδια χρήση, εκτός από αγορά γης, (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου θεωρείται απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της επένδυσης, π.χ. αγορά γης για ανέγερση γραφείων)
 • Επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, δηλαδή:

- Το κόστος ανάπτυξης, σχεδιασμού και χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου

- Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, αμοιβές, ακαθάριστοι μισθοί άμεσα συνδεδεμένοι με την έρευνα, την ανάπτυξη και τα στοιχεία ανανέωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας

- Η δημιουργία δικτύων διανομής στην εγχώρια αγορά ή σε άλλες αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και/ή εμπορικής επωνυμίας, λειτουργικά και εργατικά κόστη)

 • Μεσοπρόθεσμες/ Μακροπρόθεσμες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης
 • Χρηματοδότηση για την αλλαγή γενιάς στην επιχείρηση κάτω από προϋποθέσεις

 

Σημείωση:

“ Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται στο πλαίσιο των εργασιών του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου («ΤΕΚ»), που ιδρύθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Το ΤΕΚ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕΤΕπ (ΕΙΒ) και τα υποκείμενα δάνεια επωφελούνται από ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο χρηματοδοτικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκε το 1958 με τη Συνθήκη της Ρώμης. Το εν λόγω δάνειο ικανοποιεί όλα τα κριτήρια εκλεξιμότητας για χρηματοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.”

Με την στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL