EIB Guaranteed Trade Finance Facility

Η Τράπεζα Κύπρου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θέτει σε εφαρμογή για πρώτη φορά στην Κύπρο ένα νέο πιστοδοτικό μέσο για την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου με την παροχή εγγυήσεων από την ΕΤΕπ.

 

Με γνώμονα την υποβοήθηση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών των υγιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην Κύπρο (οι «επιχειρήσεις»), η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ένα νέο πιστοδοτικό μέσο μέχρι €50εκ. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο όγκος συναλλαγών εισαγωγών/εξαγωγών.

 

Η ΕΤΕπ θα παρέχει εγγυήσεις προς επιλεγμένες Ανταποκρίτριες Τράπεζες του εξωτερικού, ώστε αυτές να προσθέτουν την επιβεβαίωση τους σε ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές εξωτερικού διάρκειας έως ενός έτους, που θα εκδίδονται από την Τράπεζα Κύπρου.

 

Το σχέδιο έχει ως στόχο την παροχή των πιο πάνω εργαλείων με όσο το δυνατό μειωμένο κόστος για τις επιχειρήσεις. Έτσι, το πρόγραμμα δημιουργεί προϋποθέσεις δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές, καθώς επίσης και προϋποθέσεις ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Δικαιούχοι σχεδίου

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι οι Αυτόνομες* και μη προβληματικές Επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κύπρο με αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης λιγότερους από 250 (Μικρομεσαίες) ή λιγότερους από 3000 (Μεσαίες)**.

 

Κλάδοι ή/και επιχειρήσεις που θεωρούνται μη επιλέξιμοι

Δεν είναι επιλέξιμες όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους ή η αιτούμενη συναλλαγή αφορά:

 • Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού και υποδομών, εξοπλισμού και υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθερίας (π.χ. φυλακές, κρατητήρια οποιασδήποτε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
 • Τυχερά παιχνίδια και σχετικός εξοπλισμός.
 • Παραγωγή, επεξεργασία ή διανομή καπνού.
 • Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ζωντανά ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν μπορεί να διασφαλισθεί, κατά την κρίση της ΕΤΕπ, η συμμόρφωση με τη «Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Προστασία των Σπονδυλωτών Ζώων που χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς και άλλους Επιστημονικούς Σκοπούς».
 • Δραστηριότητες που συνεπάγονται/προκαλούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δεν μετριάζονται σε μεγάλο βαθμό ή/και αντισταθμίζονται κατά την κρίση της ΕΤΕπ.
 • Κλάδοι που θεωρούνται δεοντολογικά ή ηθικά αμφισβητήσιμοι ή απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο π.χ. έρευνες στην ανθρώπινη κλωνοποίηση.
 • Αμιγείς  δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων (real estate).
 • Αμιγείς χρηματοοικονομικές δραστηριότητες π.χ. συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα.
 • Οποιουσδήποτε άλλους τομείς που αναφέρονται ως μη επιλέξιμοι τομείς στον κατάλογο κωδικών NACE που παρέχεται από την ΕΤΕπ στην εκάστοτε εμπλεκόμενη Ανταποκρίτρια Τράπεζα.

 

*‘Αυτόνομη’ σύμφωνα με την ΕΤΕπ θεωρείται μια επιχείρηση που:

 • Ποσοστό μικρότερο του 25% του κεφαλαίου της ανήκει σε μια άλλη επιχείρηση ή ιδιώτη ή
 • ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25% του κεφαλαίου της ανήκει σε μια άλλη επιχείρηση ή ιδιώτη, αλλά και οι δύο επιχειρήσεις  απασχολούν αθροιστικά λιγότερους από 250 εργαζόμενους ή
 • ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25% του κεφαλαίου της ανήκει σε Δημόσιο Φορέα όπου ο Δημόσιος Φορέας είναι Τοπική Αρχή με ετήσιο προϋπολογισμό λιγότερο από €10.000.000 και με  λιγότερους από 5.000 κατοίκους ή
 • ποσοστό μέχρι ή ίσο του 50% του κεφαλαίου της ανήκει σε επιχειρήσεις ή ιδρύματα σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα της Σύστασης 2003/361/ΕΚ ημερ. 6 Μαΐου 2003, άρθρο 3, παράγραφος 2 της Επιτροπής.  

**Αφορά σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις και υπολογίζεται με στοιχεία κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

 

Όροι Παροχής Εγγύησης ΕΤΕπ

Η ΕΤΕπ παρέχει την εγγυοδοσία της εφόσον ο αιτητής/επιχείρηση ή/και οι επιλέξιμες εμπορικές συναλλαγές πληρούν τους παρακάτω όρους:

 • Η πίστωση ή εγγυητική επιστολή ενσωματώνει τους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου UCP, URR, ISP ή URDG (ανάλογα με την περίπτωση) ή να περιλαμβάνει πρόνοια για το εφαρμοστέο δίκαιο.  
 • Ο αιτητής/επιχείρηση είναι Μικρομεσαία ή Μεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο.
 • Το νόμισμα της συναλλαγής είναι αποκλειστικά Ευρώ (EURO) ή Δολάριο Η.Π.Α. (USD).
 • Το 85% του ποσού της Συναλλαγής δεν είναι μεγαλύτερο από Ευρώ 12.500.000 (ή το ισόποσο του σε USD, όπως προκύπτει με την ισοτιμία της ημέρας της έγγραφης αποδοχής της εκάστοτε συναλλαγής από την Ανταποκρίτρια Τράπεζα (Participation Notice).
 • Σε κανένα έγγραφο σχετικό με την επιλέξιμη συναλλαγή δεν περιέχεται όρος που να απαγορεύει με οποιοδήποτε τρόπο την εκχώρηση των απορρεόντων από τη συναλλαγή δικαιωμάτων της Ανταποκρίτριας Τράπεζας. Σε περίπτωση που τέτοια απαγόρευση προβλέπεται θα πρέπει να ληφθεί έγκυρη και διαρκής, για όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, άρση της εν λόγω απαγόρευσης από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος.
 • Ο αιτητής/επιχείρηση αποδέχεται όπως η Ανταποκρίτρια Τράπεζα παρέχει στοιχεία της συναλλαγής στην ΕΤΕπ χωρίς την προηγούμενη συναίνεση οποιουδήποτε εμπλεκόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου και του αιτητή/επιχείρηση.
 • Η επιχείρηση/αιτητής δεν δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμους κλάδους δραστηριότητας (όπως περιγράφεται πιο πάνω)
 • Ο αιτητής/επιχείρηση αποδέχεται όπως η συναλλαγή και τα έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με τη συναλλαγή μπορούν να παρέχονται στην ΕΤΕπ και σε άλλα ευρωπαϊκά σώματα, εάν η πρώτη το κρίνει σκόπιμο.

 

Τιμολόγηση

Η Προμήθεια Έκδοσης κυμαίνεται από 1% μέχρι 4,25% ετησίως αναλόγως του είδους και του ύψους των εξασφαλίσεων, συν τις συνήθεις χρεώσεις / προμήθειες των εμπλεκόμενων Τραπεζών.

Σημείωση: O τρόπος υπολογισμού της Προμήθειας Έκδοσης είναι μηνιαίος, με ελάχιστη περίοδο τρεις μήνες και ελάχιστο ποσό €25 για Εγγυητικές Επιστολές/€50 για Πιστώσεις.

 

Άλλα χαρακτηριστικά

 • Το σχέδιο θα έχει διάρκεια 2 ετών και η μέγιστη διάρκεια της κάθε συναλλαγής θα είναι 12 μήνες.
 • Θα ισχύουν όλοι οι όροι και κανονισμοί της Τράπεζας, π.χ. εξασφάλιση, αποπληρωμή, κλπ.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Τράπεζα κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Λογαριασμού σας ή το Τηλεφωνικό Κέντρο στο 800 00 800 ή στο +357 2212 8000 εάν καλείτε από το εξωτερικό.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ Η ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL