Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Μέσω αυτής της ιστοσελίδας σας παρέχεται η δυνατότητα να διαβάσετε υλικό το οποίο ετοιμάστηκε από εξωτερικούς επαγγελματίες συνεργάτες της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ ( ‘ΤΚ’ ) και το οποίο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση, όπως οποιαδήποτε προϊόντα, προγράμματα, προσφορές ή τεχνικές πληροφορίες όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα της ‘ΤΚ’. Η ενσωμάτωση του υλικού αυτού δεν συνεπάγει κατ’ ανάγκη την προτροπή ή επικύρωση των απόψεων οι οποίες εκφράζονται από την ‘ΤΚ’.

Οι πληροφορίες αυτές αναπαράγονται από την ‘ΤΚ’ με την έγκριση των συγγραφέων. Παρόλο που η ‘ΤΚ’ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσει τις πληροφορίες αυτές επίκαιρες και ακριβείς, η ‘ΤΚ’ δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε παραστάσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή εξυπακουόμενες, σχετικά με την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα  της ιστοσελίδας ή των πληροφοριών, υπηρεσιών ή σχετικών γραφικών/εργαλέιων που περιέχονται σε αυτή για οποιοδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε στήριξη επί των πληροφοριών αυτών είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Η ‘ΤΚ’ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό, έμμεσων απωλειών και ζημιών, ή οποιαδήποτε απώλεια και ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας αυτής.

Πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η ‘ΤΚ’ συνιστά να αναζητήσετε ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή. 

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η ιστοσελίδα να διατηρείται  διαθέσιμη και να λειτουργεί ομαλά. Ωστόσο, η ‘ΤΚ’ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνη, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα δεν θα είναι διαθέσιμη προσωρινά λόγω τεχνικών ή άλλων προβλημάτων.

 Ανακοίνωση περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενό αυτής αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της [επωνυμία] - © [επωνυμία] [έτος]. Όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται.

Οποιαδήποτε αναδιανομή ή αναπαραγωγή μέρους ή όλων των περιεχομένων σε οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται εκτός από τα εξής:

  • μπορείτε να εκτυπώσετε ή να κάνετε μεμονωμένη αντιγραφή σε έναν τοπικό σκληρό δίσκο αποσπασμάτων μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση αυτών,
  • μπορείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενο σε τρίτα πρόσωπα για προσωπική τους χρήση, αλλά μόνο αν αναγνωριστεί η ιστοσελίδα ως πηγή του υλικού.

 

Νοείται ότι δεν μπορείτε, εκτός με ρητή έγγραφη άδεια της ‘ΤΚ’, να διανέμετε ή να εκμεταλλεύεστε εμπορικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής. Ούτε μπορείτε να το μεταδώσετε ή να το αποθηκεύσετε σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή άλλης μορφής συστήματος ηλεκτρονικής ανάκτησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL