Ιστορία Συγκροτήματος

Ktirio sketching

 

1899 Ίδρυση και λειτουργία του "Ταμιευτηρίου η Λευκωσία".

1912 Μετονομασία του Ταμιευτηρίου σε "Τράπεζα Κύπρου" και αναγνώρισή της ως ανώνυμη εταιρία.

1943 Συγχώνευση της Τράπεζας Κύπρου με τραπεζικά ιδρύματα άλλων πόλεων. Υιοθέτηση του αρχαίου κυπριακού νομίσματος με την επιγραφή "Κοινόν Κυπρίων" ως εμβλήματός της.

1944 Ίδρυση της Κτηματικής Τράπεζας Κύπρου.

1951 Ίδρυση των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου.

1955 Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο).

1964 Ίδρυση του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου.

1973 Αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος και ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) που ανέλαβε τις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου και όλων των εξηρτημένων εταιριών της.

1980 Εξαγορά της Τράπεζας Τσιάρτερτ στην Κύπρο.

1982 Ίδρυση του Κυπριακού Οργανισμού Επενδύσεων και Αξιών (CISCO).

1983 Ένταξη της εταιρίας Κέρμια στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου και ίδρυση Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και Αυστραλία.

1984 Ίδρυση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

1989 Ίδρυση της ασφαλιστικής εταιρίας ζωής EuroLife.

1991 Λειτουργία του πρώτου καταστήματος της Τράπεζας στην Ελλάδα. Ίδρυση του Ιατρικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου.

1992 Ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Φάκτορς, στην Κύπρο.

1993 Ίδρυση της ABC Factors, της πρώτης εταιρίας φάκτοριγκ στην Ελλάδα. Εξαγορά της Karmazi Properties & Investments και μετονομασία της σε Kermia Properties & Investments.

1995 Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Νότιο Αφρική και ίδρυση του Μουσείου Ιστορίας της Κυπριακής Νομισματοκοπίας.

1996 Ίδρυση στο Guernsey, Channel Islands της πρώτης απ’ όλο τον ελληνικό χώρο υπεράκτιας τράπεζας Bank of Cyprus (Channel Islands) και ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στον Καναδά (Τορόντο).

1997 Ίδρυση στην Ελλάδα της εταιρίας Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις και λειτουργία του πρώτου καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

1998 Ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Ρωσία (Μόσχα), ίδρυση της Κύπρου ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα και λειτουργία του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.

1999 Αναδιάρθρωση του Συγκροτήματος και αντικατάσταση των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) με μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Ρουμανία (Βουκουρέστι) και έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος Οίκαδε.

2000 Εισαγωγή της μετοχής του Συγκροτήματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας και λειτουργία των πρώτων καταστημάτων της. Έναρξη παροχής τραπεζικών υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (διαδίκτυο, τηλέφωνο, WAP).

2001 Σύσταση υποκαταστήματος των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου στην Ελλάδα, με την ονομασία Κύπρου Ασφαλιστική και υποκαταστήματος της EuroLife, με την ονομασία Κύπρου Ζωής, εξαγορά της ελληνικής Victory ΑΧΕΠΕΥ και μετονομασία της σε Κύπρου ΑΧΕΠΕΥ (Κύπρου Χρηματιστηριακή) και πώληση του 50% μεριδίου στην ABC Factors.

2002 Έναρξη εργασιών της Κύπρου Φάκτορς για την παροχή υπηρεσιών φάκτοριγκ στην Ελλάδα.

2004 Συγχώνευση εργασιών της Τράπεζας Κύπρου (Λονδίνο) με το κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

2005 Συγχώνευση εργασιών της Τράπεζας Κύπρου Φάκτορς και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Τράπεζας Κύπρου στην Τράπεζα Κύπρου και άνοιγμα 100ού καταστήματος στην Ελλάδα.

2006 Έναρξη παροχής χρηματοδοτικών μισθώσεων στη Ρουμανία, μέσω της Cyprus Leasing Romania.

2007 Έναρξη τραπεζικών εργασιών στη Ρουμανία και τη Ρωσία.

2008 Έναρξη τραπεζικών υπηρεσιών στην Ουκρανία μέσω της εξαγοράς της AvtoZAZbank. Eξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Uniastrum Bank στη Ρωσία και επέκταση των τραπεζικών εργασιών στον τομέα ιδιωτών στην τοπική αγορά.

2010 Έναρξη διαδικασιών για ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ινδία και δημιουργία τραπεζικής μονάδας στο Ντουμπάι.

2011 Πώληση της Τράπεζας Κύπρου Αυστραλίας Λτδ.

2012  Aίτηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη.

2013 Η Τράπεζα Κύπρου, μετά τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η Τράπεζα τελούσε υπό καθεστώς εξυγίανσης από τις 25 Μαρτίου μέχρι τις 30 Ιουλίου, διάστημα κατά το οποίο ανακεφαλαιοποιήθηκε και αναδιαρθρώθηκε μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα, και την μετατροπή 47,5% ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι συνήθων μετοχών και χρεωστικών τίτλων που εξεδόθησαν πριν από τις αποφάσεις του Eurogroup έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω της απορρόφησης συσσωρευμένων ζημιών.

Κατά την περίοδο που η Τράπεζα τελούσε υπό καθεστώς εξυγίανσης, έχει προβεί στα ακόλουθα:

  • Πώληση των δανείων, ακινήτων και καταθέσεων των τραπεζικών εργασιών του Συγκροτήματος στην Ελλάδα, στην Τράπεζα Πειραιώς
  • Απόκτηση των ασφαλισμένων καταθέσεων και της πλειοψηφίας των στοιχείων του ενεργητικού και των δανείων της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου Λτδ (της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο)
  • Απόκτηση δανείων του υποκαταστήματος της Λαϊκής στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πώληση πλείστων καταθέσεων πελατών και συγκεκριμένων δανείων του υποκαταστήματος της Τράπεζας Κύπρου Ρουμανίας στην Marfin Bank Romania.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 800 00 800 / (+357) 2212 8000 EMAIL